Virkistystapahtuma: Glögiä ja guggia 15.11.2019

Syk­syn vir­kis­tyk­sek­si Tup­sy jär­jes­tää jäse­nil­leen Glö­giä ja gug­gia -illan — ter­ve­tu­loa mukaan!
 
Har­joi­tel­laan kuk­ka­kau­pas­sa vih­reän kukik­kaan krans­sin sito­mis­ta ja virit­täy­dy­tään jou­lun­ai­kaan yhdes­sä kol­le­goi­den kans­sa.
 
Aika: 15.11.19 klo 18.00
Paik­ka: Kuk­ka­kaup­pa Pia Jaa­la,  Lin­nan­ka­tu 9, Tur­ku
Oma­vas­tuu­hin­ta: 22e. Mak­se­taan Tup­syn tilil­le 14.11. men­nes­sä.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.11. men­nes­sä:
 

Mentalisaatio ja trauma -koulutus 10.12.2019

Tup­sy jär­jes­tää men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tus­ten jat­ko­kou­lu­tuk­se­na 10.12.2019 kou­lu­tuk­sen trau­mas­ta men­ta­li­saa­tio­nä­kö­kul­mas­ta. Kou­lu­tus on ensi­si­jai­ses­ti Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky -kou­lu­tuk­sen käy­neil­le tai muu­toin men­ta­li­saa­tio­teo­ri­aan jo hie­man tutus­tu­neil­le.
 

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen!

Aika: 10.10.2019 klo 18.00
Paik­ka: Ravin­to­la Vii­nil­le, Huma­lis­ton­ka­tu 6, 20100 Tur­ku
Vii­nin­mais­te­lun oma­vas­tuu­hin­ta: 20 €
 
Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net, puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisäk­si kokouk­ses­sa vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäse­net.
Lisä­tie­toa teh­tä­vis­tä alem­pa­na.

Lue lop­puun

Psykologiliiton liikuntapäivät Turussa 7.–8.9.2019

Ter­ve­tu­loa Tup­syn jär­jes­tä­mil­le perin­tei­sil­le Psy­ko­lo­gi­lii­ton lii­kun­ta­päi­vil­le 7.–8.9.2019 Ruis­sa­lon kyl­py­lään!

Tilai­suus alkaa klo 11.15 yhtei­sel­lä kokoon­tu­mi­sel­la ja päi­vien infol­la.

Hin­nat (suluis­sa opis­ke­li­ja­hin­nat):
Vain lau­an­tai – ei majoi­tus­ta, 70 € (40 €)
Molem­mat päi­vät – ei majoi­tus­ta, 90 € (50 €)
Majoi­tus 2-hen­gen huo­nees­sa, 140 € (75 €)
Majoi­tus 1-hen­gen huo­nees­sa, 180 €
Vain lau­an­tain illal­li­sel­le erik­seen osal­lis­tu­vat, 40 € (25 €)

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 31.7.2019 men­nes­sä täs­tä lin­kis­tä: https://www.lyyti.in/Liikuntapaivat2019_Ruissalo

Lue lisä­tie­dot päi­vien ohjel­mas­ta alta.

Lue lop­puun

Koulutus: Akuutti kriisityö nykyään 20.9.2019

Tup­sy jär­jes­tää 20.9.2019 kou­lu­tuk­sen aiheel­la Akuut­ti krii­si­työ nyky­ään. Krii­si­työ on nous­sut lähiai­koi­na sano­ma­leh­tien­kin aihei­siin ja sitä on kri­ti­soi­tu. Päi­väs­sä kuu­lem­me SPR:n psy­ko­lo­gien val­mius­ryh­män näke­myk­sen sii­tä, mitä psy­ko­lo­gi­nen krii­si­työ tänä päi­vä­nä on. Psy­ko­lo­gi on usein kun­nas­sa tai työ­pai­kal­la se, joka vas­taa krii­si­työs­tä ja joka osal­lis­tuu krii­si­suun­ni­tel­man teke­mi­seen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lyy­tis­sä, 10.9.2019 men­nes­sä:  https://www.lyyti.in/Akuutti_kriisityo_nykyaan_5449  
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sinut ohja­taan mak­sa­maan kou­lu­tus heti verk­ko­pan­kis­sa tai voit pyy­tää las­kun. 
Hin­ta: 60 euroa, sisäl­tää ilta­päi­vä­kah­vin ja lou­naan. 
Paik­ka: Scan­dic Julia, Tur­ku
 
Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta alla.
 

Lue lop­puun