Tupsy järjestää: Itsetuntemukseen liikkeen kautta ‑työpaja 1.10.‏

Ter­ve­tu­loa Itse­tun­te­muk­seen liik­keen kaut­ta ‑työ­pa­jaan lau­an­tai­na 1. lokakuuta!

Työ­pa­jas­sa syven­ne­tään osal­lis­tu­jien keho-mie­li ‑yhteyt­tä, keho­tie­toi­suut­ta ja itse­tun­te­mus­ta. Työ­pa­jan tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä osal­lis­tu­jien ymmär­rys­tä omas­ta kehos­taan, kehon ja mie­len yhtey­des­tä sekä sii­tä, kuin­ka oma kehol­li­nen toi­min­ta ker­too myös oman mie­len toi­min­nas­ta – ja päin­vas­toin, kuin­ka mie­len toi­min­ta vai­kut­taa kehoom­me. Läh­tö­koh­ta­na on myös voi­maan­tu­mi­nen kehol­li­sen työs­ken­te­lyn kautta.

Työ­pa­jan perus­ta­na käy­te­tään muun muas­sa somaat­ti­sia keho­tie­toi­suus­har­joi­tuk­sia sekä tans­si- ja lii­ke­te­ra­pian meto­de­ja. Var­si­nai­ses­ta tera­pia­pro­ses­sis­ta ei kui­ten­kaan ole kyse. Kehol­lis­ten har­joit­tei­den lisäk­si työ­pa­jas­sa myös sanal­lis­te­taan koke­muk­sia kir­joit­ta­mal­la ja/tai puhumalla.

Omaa ja mui­den lii­ket­tä tar­kas­te­le­mal­la itseym­mär­rys ja kyky kuun­nel­la itse­ään ja mui­ta kas­vaa. Käyt­täy­ty­mis- ja toi­min­ta­mal­lit ilme­ne­vät voi­mak­kaas­ti mie­len ja puheen lisäk­si myös kehos­sa, ja omaa keho­aan tark­kai­le­mal­la voi oppia lisää itses­tään ja omis­ta mal­leis­taan ja tavois­taan toi­mia. Keho­tie­toi­suut­ta lisää­mäl­lä voi pääs­tä käsik­si sel­lai­siin ali­ta­jui­siin mal­lei­hin, jot­ka eivät ole vie­lä tie­toi­sen mie­len tavoi­tet­ta­vis­sa. Keho ja mie­li ovat jat­ku­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa keskenään.

Liik­keen kaut­ta voi kehit­tää muun muas­sa tie­toi­sem­paa läs­nä­oloa. Työ­pa­jas­sa opi­taan­kin kehol­lis­ten har­joit­tei­den kaut­ta antau­tu­maan nyt-het­kel­le, joka on avain tasa­pai­non ja onnel­li­suu­den koke­mi­sel­le. Kun ren­tou­tu­mi­nen, rau­ha ja vapaa lii­ke löy­ty­vät kehos­ta, myös mie­li ren­tou­tuu ja antau­tuu nyky­het­kel­le. Kun opim­me löy­tä­mään rau­han kehos­tam­me, löy­däm­me rau­han myös mie­les­täm­me. Myös mie­len toi­min­ta vai­kut­taa kehon toi­min­taan: muun muas­sa se, mil­lai­sek­si ajat­te­lem­me kehom­me, vai­kut­taa sii­hen, miten kehom­me toi­mii. Keho on aja­tus­tem­me ja mie­lem­me peili.

Työ­pa­ja sopii sinul­le, mikä­li olet kiin­nos­tu­nut itse­si syvem­mäs­tä ymmär­tä­mi­ses­tä ja ais­ti­mi­ses­ta tai olet kiin­nos­tu­nut aut­ta­maan mui­ta tun­te­maan itse­ään parem­min. Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta vas­taa­van­lai­ses­ta työs­ken­te­lys­tä, olet ter­ve­tul­lut sel­lai­se­na kuin olet.

Ajan­koh­ta ja paik­ka: Lau­an­tai­na 1.10.2016 klo 12.00–17.00, Bar­ker-teat­te­ri, har­joi­tus­sa­li, 4. ker­ros, Rau­nis­tu­lan­tie 25.

Työ­pa­ja sisäl­tää 30 minuu­tin tauon. Voit ottaa mukaa­si omat eväät.

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja mah­dol­li­set peruu­tuk­set la 24.9. men­nes­sä osoit­tee­seen pj[at]tupsy.fi. Peruut­ta­mat­to­mas­ta ilmoi­tuk­ses­ta las­ku­te­taan omavastuuosuus.

Työ­pa­jaan ovat ter­ve­tul­lei­ta myös aiem­min vas­taa­van­lai­seen työ­pa­jaan osallistuneet.

Hin­ta: Oma­vas­tuu­osuus 15 €. Saat ilmoit­tau­tu­mi­see­si vah­vis­tus­vies­tin, jos­ta löy­dät tili­nu­me­ron oma­vas­tuu­osuu­den maksamiseen.

Vaa­te­tuk­sek­si jous­ta­vat, liik­ku­mi­seen sopi­vat vaat­teet. Muka­na kan­nat­taa olla myös läm­min­tä vaa­tet­ta, kuten läm­min pai­ta ja vil­la­su­kat, sekä juo­ma­pul­lo ja muis­tiin­pa­no­vä­li­neet. Voit ottaa mukaa­si myös vil­tin ren­tou­tus­het­kiä varten.

Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää työ­pa­jan sisäl­lös­tä, voit ottaa yhteyt­tä työ­pa­jan opet­ta­jaan säh­kö­pos­tit­se miina.aaltosetala[at]gmail.com.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Tup­syn joh­to­kun­ta & Mii­na Maria Aalto-Setälä

 

somaat­tis­ten mene­tel­mien ohjaa­ja, tans­sin ja soma­tii­kan kou­lu­tus, Itä-Suo­men Liikuntaopisto

tans­si­ja, Bewe­gungs-art Frei­burg, school for dance, impro­vi­sa­tion and performance

FM, draa­ma­kas­vat­ta­ja