Teatterivierailu lapselle ja aikuiselle 9.3.2019

Hyvät ruuh­ka­vuo­sien psy­ko­lo­gi­van­hem­mat!

Nyt on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua TUP­SYn teat­te­ri­ret­keen Aura­joen ran­nal­le, Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Sopu­kas­sa, lau­an­tai­na 9.3. klo 16 yhdes­sä lap­sen kans­sa. 

HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 7.2., ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot vies­tin lopus­sa.

Lue lop­puun

Koulutus 8.2.2019: Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky

Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky -kou­lu­tus, jos­ta tie­do­tet­tiin Tup­syn Lou­na­tuu­li-tie­dot­tees­sa 3/2018, osoit­tau­tui suo­si­tuk­si ja kerä­si nopeas­ti ilmoit­tau­tu­mi­set täy­teen. 32 paik­kaa täy­tet­tiin ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Kiin­nos­tuk­se­si mah­dol­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vään toi­seen saman­si­säl­töi­seen kou­lu­tuk­seen voit ilmoit­taa osoit­tee­seen forsman@tupsy.fi.

Alla tie­dot kou­lu­tuk­ses­ta:

Lue lop­puun