Palkka- ja työelämäilta 21.8.2019

Haluai­sit­ko lisä­tie­toa psy­ko­lo­gien palk­kauk­ses­ta, työn vaa­ti­vuu­den arvioin­neis­ta tai vaik­ka luot­ta­mus­mie­hen teh­tä­vis­tä? Osal­lis­tu Turun yli­opis­ton Pub 2 ‑salis­sa 21.8. klo 17–19 jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen, jos­sa puhu­ja­na on Psy­ko­lo­gi­lii­ton jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri Kat­ja Vähäkangas. 
 
Aiem­min Tup­sy on jär­jes­tä­nyt vas­taa­van infoil­lan val­mis­tu­vil­le opis­ke­li­joil­le, mut­ta tänä vuon­na kou­lu­tus ava­taan kai­kil­le jäse­nil­le työ­ko­ke­mus­vuo­sis­ta riip­pu­mat­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tilai­suu­teen tapah­tuu Lyy­tin kaut­ta 10.8 men­nes­sä: https://www.lyyti.fi/preview/Palkka_ja_tyoelamailta_2543
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä voit esit­tää omat kysy­myk­se­si Kat­jal­le. Tilai­suu­teen ilmoit­tau­tu­neil­le on tar­jol­la kevyt­tä syötävää.

Edunvalvontailta 9.10.2018

Ter­ve­tu­loa Tup­syn edun­val­von­tail­taan! Tule mukaan kes­kus­te­le­maan sii­tä, miten saam­me Turun palk­ka­ta­son val­ta­kun­nan tasolle!
 
Ti 9.10 klo 18–20 ravin­to­la Koulu
Tilai­suus on maksuton. 
 

Lue lop­puun