Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen (Tup­sy) yli­mää­räi­seen kokouk­seen 24.1.2024 klo 17:15. Kokous­paik­ka­na toi­mii Cafe Art (Län­ti­nen Ran­ta­ka­tu 5, 20100 Tur­ku). Yhdis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa täy­den­ne­tään vuo­den 2024 Tup­syn hal­li­tus­ta. Kokouk­sen esi­tys­lis­ta löy­tyy sähköpostista.

Tup­syn hallitus

Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kevät­ko­kous jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 29.3.2023 klo 18.00 alkaen pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lus­sa (Eeri­kin­ka­tu 18, 20100 Turku).

Kevät­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli vuo­den 2022 toi­min­ta­ker­to­mus, tilin­pää­tös ja toiminnantarkastus.

Lisäk­si joh­to­kun­ta esit­te­lee uuden talous­ar­vion vuo­del­le 2023.

Kokous­tar­joi­lu­jen vuok­si toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­set ennak­koon. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy tiedotussähköpostista.

Kevät­ko­kous on mai­nio tapa tutus­tua Tup­syn toi­min­taan, tava­ta tämän vuo­den joh­to­kun­taa ja var­si­nai­sen kokouk­sen jäl­keen on tilaa vapaal­le kes­kus­te­lul­le. Tervetuloa!

Lue lisää Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn kevätkokoukseen 17.3.2022

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kevät­ko­kouk­seen to 17.3. klo 18.00 Annis­ke­lu­ra­vin­to­la Tii­rik­ka­laan (Lin­nan­ka­tu 3, 20100 Tur­ku). Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli edel­li­sen vuo­den tilin­pää­tös, toi­min­nan­tar­kas­tus ja toi­min­ta­ker­to­mus. Lisäk­si vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton kau­del­le 2022–2023 lisää vara­jä­se­niä (max. 5). Kevät­ko­kous on mai­nio tapa tutus­tua Tup­syn toi­min­taan, tava­ta tämän vuo­den joh­to­kun­taa ja var­si­nai­sen kokouk­sen jäl­keen on tilaa vapaal­le kes­kus­te­lul­le. Tup­sy tar­jo­aa osal­lis­tu­jil­le suo­lais­ta pii­rak­kaa, kakkupalan/leivoksen sekä alko­ho­lit­to­man vir­vok­keen. Jos et pää­se kevät­ko­kouk­seen, mut­ta haluat ehdol­le liit­to­val­tuus­ton vara­jä­se­nek­si, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen kevät­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj[at]tupsy.fi. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy tiedotussähköpostista. 

Lue lop­puun