Koulutus: Akuutti kriisityö nykyään 20.9.2019

Tup­sy jär­jes­tää 20.9.2019 kou­lu­tuk­sen aiheel­la Akuut­ti krii­si­työ nyky­ään. Krii­si­työ on nous­sut lähiai­koi­na sano­ma­leh­tien­kin aihei­siin ja sitä on kri­ti­soi­tu. Päi­väs­sä kuu­lem­me SPR:n psy­ko­lo­gien val­mius­ryh­män näke­myk­sen sii­tä, mitä psy­ko­lo­gi­nen krii­si­työ tänä päi­vä­nä on. Psy­ko­lo­gi on usein kun­nas­sa tai työ­pai­kal­la se, joka vas­taa krii­si­työs­tä ja joka osal­lis­tuu krii­si­suun­ni­tel­man teke­mi­seen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lyy­tis­sä, 10.9.2019 men­nes­sä:  https://www.lyyti.in/Akuutti_kriisityo_nykyaan_5449  
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sinut ohja­taan mak­sa­maan kou­lu­tus heti verk­ko­pan­kis­sa tai voit pyy­tää las­kun. 
Hin­ta: 60 euroa, sisäl­tää ilta­päi­vä­kah­vin ja lou­naan. 
Paik­ka: Scan­dic Julia, Tur­ku
 
Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta alla.
 

Lue lop­puun

Mentalisaatiokoulutus 23.8.2019

Tup­sy jär­jes­tää suur­ta kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tuk­sen vie­lä kol­man­nen ker­ran. Kak­si ensim­mäis­tä kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­tiin kevääl­lä ja ne sai­vat hyvää palau­tet­ta. Kat­so lisä­tie­dot alla.

 

Lue lop­puun

Kotona kehossa -työpaja 15.6.2019

TYÖPAJA ON TÄYNNÄ. Ter­ve­tu­loa Koto­na kehos­sa -työ­pa­jaan 15.6.2019 klo 10–15!

Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Bar­ker-teat­te­ris­sa (Rau­nis­tu­lan­tie 25, Tur­ku) ja sen hin­ta on 17 e.

Ilmoit­tau­du Pia Nie­mi­sel­le säh­kö­pos­tit­se: piatuulia@gmail.com 24.5.2019 men­nes­sä. Ilmoi­ta samal­la seu­raa­vat tie­dot:
— Nimi
— Säh­kö­pos­ti
— Eri­tyis­ruo­ka­va­liot
— Mak­sat­ko itse vai tar­vit­set­ko las­kun
— Las­ku­tus­tie­dot (verkko/ nor­mi)

Lisä­tie­to­ja työ­pa­jas­ta alla.

Lue lop­puun

Mentalisaatiokoulutus 10.5.2019

Tup­sy jär­jes­tää alku­vuon­na run­saas­ti kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky -kou­lu­tuk­sen uudel­leen saman­si­säl­töi­se­nä. Per­jan­tai­na 10.5.2019 jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tuk­seen mah­tuu 26 ensim­mäi­se­nä ilmoit­tau­tu­nut­ta. Tie­dot kou­lu­tuk­sen sisäl­lös­tä ja ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta alla.

Lue lop­puun

Koulutus 8.2.2019: Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky

Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky -kou­lu­tus, jos­ta tie­do­tet­tiin Tup­syn Lou­na­tuu­li-tie­dot­tees­sa 3/2018, osoit­tau­tui suo­si­tuk­si ja kerä­si nopeas­ti ilmoit­tau­tu­mi­set täy­teen. 32 paik­kaa täy­tet­tiin ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Kiin­nos­tuk­se­si mah­dol­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vään toi­seen saman­si­säl­töi­seen kou­lu­tuk­seen voit ilmoit­taa osoit­tee­seen forsman@tupsy.fi.

Alla tie­dot kou­lu­tuk­ses­ta:

Lue lop­puun