Koulutus monikulttuurisuudesta ja -kielisyydestä 19.10.2018

Tup­sy jär­jes­tää 19.10.2018 Scan­dic Julias­sa kou­lu­tuk­sen psy­ko­lo­gin työs­sä ajan­koh­tai­sis­ta moni­kult­tuu­ri­suu­teen ja –kie­li­syy­teen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 40 € sisäl­täen lou­naan ja kah­vin. Ilmoit­tau­tu­mi­set kou­lu­tuk­seen 26.9.2018 men­nes­sä osoit­tee­seen palkkavastaava@tupsy.fi.

Kou­lu­tuk­sen ohjel­ma:

Lue lop­puun

Tupsyn koulutus- ja virkistystapahtumia syksyllä 2018

Tup­sy jär­jes­tää syk­syn aluk­si kak­si tapah­tu­maa: kou­lu­tuk­sen lyhyt­te­ra­peut­ti­ses­ta työs­ken­te­lys­tä 22.8. sekä teat­te­ri­vie­rai­lun Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Varis­suo-musi­kaa­liin 8.9. Ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot alla.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

Tup­syn joh­to­kun­ta

Lue lop­puun

Yhteenvedon rakentaminen lapsen sosioemotionaalisesta tutkimuksesta -koulutus

Kuin­ka ase­tan sana­ni, kun tut­ki­musyh­teen­ve­dos­sa pitäi­si ottaa kan­taa lap­sen sosio­emo­tio­naa­li­seen voin­tiin tai tun­ne-elä­män kehi­tyk­seen?
Kou­lut­ta­ji­na:
Ris­to Val­jak­ka, psy­ko­te­ra­pian eri­koisp­sy­ko­lo­gi, inte­gra­tii­vi­nen kou­lut­ta­ja­te­ra­peut­ti (VET)
Päi­vi Saran­pää, per­he­te­ra­peut­ti (YET) ja las­ten- ja nuor­ten psy­ko­dy­naa­mi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (VET)
Jut­ta Tors­ti, neu­rop­sy­ko­lo­gian eri­koisp­sy­ko­lo­gi

Lue lop­puun

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen psykologin työssä -koulutus

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Kupit­taal­la Kou­lu­tus­kes­kus Mau­nos­sa la 30.9 klo 10–16, oma­vas­tuu­hin­ta 40e. Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat psy­ko­lo­git Maa­rit Grön­roos ja Lau­ra Blom­qvist.
Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä
Mah­dol­li­set kysy­myk­set voi osoit­taa puheen­joh­ta­ja Jade Ant­ti­lal­le säh­kö­pos­tit­se: pj@tupsy.f