Tupsy virkistäytyy toukokuussa Lou Salomé ‑näytelmän parissa Turun Kaupunginteatterissa pe 17.5.

Tule naut­ti­maan teat­te­rie­lä­myk­ses­tä yhdes­sä tup­sy­lais­ten kans­sa! Lipun hin­ta sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lun kahvi/tee/vichy sekä lei­vos (V, GL). 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 1.4. klo 18 ja päät­tyy 9.4. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se jäsenistölle.

Lue lop­puun

Kukkia ja kuohuviiniä!

Näh­dään per­jan­tai­na 3.11. Klo 17 — 19 Bloomwork­sin Kukkakurssilla!

Meil­lä on täl­lä ker­taa tup­sy­läi­sil­le 11 paik­kaa, jot­ka täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Aiem­pi­na vuo­si­na moni on jo tutus­tu­nut tähän kim­pun teke­mi­seen, ter­ve­tu­loa kon­ka­rit ja uteliaat!

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn koulutukseen: Ahtaat normit ja vähemmistöstressi — Miten psykologin tulisi huomioida seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset työssään? 

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään etä­nä Zoo­min väli­tyk­sel­lä ma 11.12. klo 8.30–16.00. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti Lau­ra Blom­qvist (Tera­pia­ta­lo Quu; sek­su­aa­li­suu­den ja suku­puo­len moni­nai­suu­den kysy­myk­siin eri­kois­tu­nut tera­pia­ta­lo). Kou­lu­tus on vain Tup­syn jäse­nil­le ja on jäse­nil­le mak­su­ton. Yhteyk­sien toi­mi­vuu­den vuok­si osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rä on 150. 

Lue lop­puun