HOT-menetelmäkoulutus syksylle 2021

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tuk­sen syk­syl­lä 2021. Kou­lu­tus on kak­si­päi­väi­nen ja mukaan mah­tuu yhteen­sä 40 hen­ki­löä. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pie­ti­käi­nen. Kou­lu­tus sisäl­tää väli­teh­tä­viä, suo­si­tel­tu­na oheis­lu­ke­mis­to­na Arto Pie­ti­käi­sen teos Koh­ti arvois­ta­si (2014).

Mitä: HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tus, link­ki tapah­tu­maan lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tiin ennen kou­lu­tus­ta.
Mil­loin: pe 29.10 ja pe 26.11 klo 9:00–15:30
Hin­ta: 60 e
Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa ma 17.5. klo 18:00 link­ki löy­tyy tiedotussähköpostista

Kou­lu­tuk­sen tavoi­te
• Oppia uusim­pia näyt­töön poh­jaa­via Hyväk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pian mene­tel­miä, joi­ta voi sovel­taa asia­kas­työs­sä (”lyhyen hoi­don työ­ka­lu­pak­ki”)
• Pereh­ty­mi­nen HOT — mene­tel­miin siten, että nii­den sovel­ta­mi­nen omas­sa työs­sä on kou­lu­tuk­sen myö­tä mahdollista

Ope­tet­ta­vat mene­tel­mät
• Käyt­täy­ty­mi­sa­na­lyy­si asiak­kaan ongel­ma­käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja ongel­maa yllä­pi­tä­vis­tä teki­jöis­tä
• Inter­ven­tioi­ta, joil­la muu­te­taan suh­det­ta aja­tuk­siin ja tun­tei­siin (hyväk­sy­mis­me­ne­tel­mät)
• Käyt­täy­ty­mi­sen akti­voin­tia arvo­jen mukai­sen elä­män suun­taan (omis­tau­tu­mis-mene­tel­mät)