Opiskelijat

Psy­ko­lo­gi­liit­toon kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti liit­tyä jo opis­ke­luai­ka­na. Lii­ton jäse­nek­si kuu­lu­taan alu­eel­lis­ten pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kaut­ta, mikä kos­kee myös opis­ke­li­joi­ta. Lii­ton sekä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jäse­ne­nä voit osal­lis­tua Psy­ko­li­gi­lii­ton ja Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään toi­min­taan ja luo­da sitä kaut­ta yhteyk­siä amma­tis­sa toi­mi­viin psy­ko­lo­gei­hin jo opiskeluvaiheessa.

Opis­ke­li­jat ovat pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen tasa­ver­tai­sia jäse­niä. Opis­ke­li­jat voi­vat liit­tyä Psy­ko­lo­gi­lii­ton ja Tup­syn jäse­nek­si samo­jen ohjei­den mukaan kuin muut­kin jäse­net (ks. Jäse­net).

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­ses­sä opis­ke­li­jat huo­mioi­daan usein muun muas­sa eril­li­sil­lä opis­ke­li­ja­kiin­tiöil­lä sekä edul­li­sim­mil­la osal­lis­tu­mis­mak­suil­la pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa. Lisäk­si Tup­sy jär­jes­tää opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­ja ammat­ti-ilto­ja, jois­sa psy­ko­lo­gian eri alo­jen edus­ta­jat esit­te­le­vät työ­tään alan opis­ke­li­joil­le sekä val­mis­tu­vil­le suun­nat­tu­ja palk­ka-/työ­elä­mäin­fo­ta­pah­tu­mia. Pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen opis­ke­li­ja-asiois­sa voit ottaa yhteyt­tä jhal­li­tuk­sen opis­ke­li­ja­vas­taa­viin opiskelijat(at)tupsy.fi.

OPISKELIJOIDEN JÄSENMAKSU JA JÄSENEDUT

Lii­ton jäse­nyys mak­saa opis­ke­li­joil­le 15 euroa vuo­des­sa. Jäsen­mak­sua vas­taan saat mm. ilmais­ta neu­von­taa kai­kis­sa har­joit­te­luun ja työ­elä­mään liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä, Psy­ko­lo­gi-leh­den kah­dek­san ker­taa vuo­des­sa sekä tie­tyin edel­ly­tyk­sin mah­dol­li­suu­den liit­tyä jo opis­ke­luai­ka­na työt­tö­myys­kas­san jäse­nek­si. Lii­ton jäse­ne­nä saat myös pää­syn myös Psy­ko­lo­gi­lii­ton koti­si­vu­jen jäse­na­lu­eel­le, jos­sa on koko­naan omat sivut alan opis­ke­li­joil­le. Jäse­na­lu­een opis­ke­li­ja­si­vuil­ta löy­tyy mm. hyö­dyl­lis­tä tie­toa har­joit­te­lu­palk­kauk­ses­ta sekä har­joit­te­luo­pas, ohjei­ta opis­ke­li­joil­le psy­ko­lo­gin teh­tä­vis­sä työ­elä­mäs­sä ja tie­toa psy­ko­lo­gien lail­lis­ta­mi­ses­ta sekä vähim­mäis­pal­kois­ta Suomessa.

PSYKOLOGIAN OPISKELIJAT TURUSSA

Turun aluel­la voi opis­kel­la psy­ko­lo­gi­aa pää­ai­nee­na Turun yli­opis­tos­sa sekä Åbo Aka­de­mis­sa. Tar­kem­paa tie­toa psy­ko­lo­gian opis­ke­lus­ta sekä opis­ke­li­jak­si hakeu­tu­mi­ses­ta löy­tyy yli­opis­to­jen koti­si­vul­ta. Opis­ke­li­ja­toi­min­nas­ta löy­tyy tie­toa yli­opis­tois­sa toi­mi­vien aine­jär­jes­tö­jen kotisivuilta.

******************************** ***  

FOBIA r.y.

Turun yli­opis­ton (TY) psy­ko­lo­gian opis­ke­li­joi­den ainejärjestö

***  

IMPULS r.f.

Åbo Aka­de­min (ÅA) psy­ko­lo­gian opis­ke­li­joi­den ainejärjestö