Tupsyn sähköpostilista

Tup­syn säh­kö­pos­ti­lis­ta on yhdis­tyk­sen jäsen­ten oma yhtey­den­pi­to- ja tie­do­tus­ka­na­va, jol­la pyri­tään tehos­ta­maan tie­don kul­kua jäse­nis­tön välil­lä. Säh­kö­pos­ti­lis­tal­la tie­do­te­taan jäse­nis­töä mm. pai­kail­li­sis­ta kou­lu­tuk­sis­ta, avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta sekä yhdis­tyk­sen toiminnasta.

Voit liit­tyä säh­kö­pos­ti­lis­tal­le, mikä­li olet Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jäsen. Liit­ty­mi­nen ja tie­to­jen päi­vit­tä­mi­nen tapah­tuu alla ole­vil­la lomak­keil­la. Kos­ka lis­ta on tar­koi­tet­tu ainoas­taan yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, niin pyy­de­tään sinua ilmoit­ta­maan myös Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsen­nu­me­ro­si. Ilman jäsen­nu­me­roa ole­vat liit­ty­mis­pyyn­nöt evä­tään. Uudet yhdis­tyk­sen jäse­net lisä­tään säh­kö­pos­ti­lis­tal­le automaattisesti.

Mikä­li vaih­dat säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si, niin muis­tat­han päi­vit­tää tie­dot myös Tup­syn säh­kö­pos­ti­lis­tal­le! Päi­vit­tä­mi­nen tapah­tuu pois­ta­mal­la lis­tal­ta van­ha osoit­tee­si ja liit­ty­mäl­lä lis­tal­le uudel­la osoit­teel­la­si. Jos haluat ero­ta koko­naan tie­do­tus­lis­tal­ta (esim. vaih­taes­sa­si jäse­nyh­dis­tys­tä), niin voit teh­dä sen pois­ta­mal­la osoit­tee­si listalta.

Huom! Työ­paik­ko­jen ilmoit­ta­jil­le: Tie­do­tam­me säh­kö­pos­ti­lis­tal­lam­me vain työ­pai­kois­ta, jois­sa ilmoi­tet­tu teh­tä­vä­koh­tai­nen palk­ka täyt­tää psy­ko­lo­gi­lii­ton suosituksen.

LIITY TUPSYN TIEDOTUSLISTALLE

Alla ole­vil­la lomak­keil­la voit liit­tyä Tup­syn säh­kö­pos­ti­lis­tal­le tai pois­tua sii­tä. Vaih­taes­sa­si säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta muis­tat­han pois­taa van­han osoit­tee­si lis­tal­ta. Ongel­ma­ti­lan­teis­sa ota yhteyt­tä tie­dot­ta­jaan tiedottaja(at)tupsy.fi

A) OSOITTEEN LISÄÄMINEN  LISTALLE B) OSOITTEEN POISTAMINEN LISTALTA

  Etu­ni­mi Sukunimi

  Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsennumero

  Säh­kö­pos­tio­soi­te

   Etu­ni­mi Sukunimi

   Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsennumero

   Säh­kö­pos­tio­soi­te

      

   TIEDOTTAMINEN SÄHKÖPOSTILISTALLA

   Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen omien tapah­tu­mien ja toi­min­nan lisäk­si yhdis­tyk­sen jäse­net voi­vat tie­dot­taa säh­kö­pos­ti­lis­tal­la Tup­syn alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä psy­ko­lo­geil­le suun­na­tuis­ta kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­ta­pah­tu­mis­ta sekä avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta. Mikä­li haluat oman ilmoi­tuk­se­si väli­tet­tä­vän lis­tal­la, niin lähe­tä se ensin yhdis­tyk­sen tie­dot­ta­jal­le (tiedottaja(at)tupsy.fi), joka välit­tää vies­ti­si eteen­päin koko lis­tal­le. Jäse­net eivät voi itse lähet­tää vies­te­jä lis­tan kaut­ta, vaan vies­tit lis­tal­le hyväk­syy aina yhdis­tyk­sen tiedottaja.

   Säh­kö­pos­ti­vies­tien mää­rää lis­tal­la pyri­tään pitä­mään koh­tuul­li­se­na. Tup­syn säh­kö­pos­ti­lis­ta toi­mii ensi­si­jai­ses­ti yhdis­tyk­sen tie­do­tus­ka­na­va­na joh­to­kun­nal­ta jäse­nis­töl­le psy­ko­lo­gien kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­ta­pah­tu­mia sekä avoi­mia työ­paik­ko­ja kos­kien. Lis­ta ei siten ole avoi­men kes­kus­te­lun foo­ru­mi jäse­nis­tön välil­lä eikä avoin mai­nos- tai markkinointikanava.