Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC ‑koulutus

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää Jous­ta­va mie­li ja hyvän itse­tun­non ABC ‑kou­lu­tuk­sen per­jan­tai­na 26.8.2022. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä ja mukaan mah­tuu 40 osal­lis­tu­jaa. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pietikäinen. 

Mitä: Jous­ta­va mie­li ja hyvän itse­tun­non ABC ‑etä­kou­lu­tus, Zoom-link­ki tapah­tu­maan lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tiin ennen koulutusta

Mil­loin: pe 26.8.2022 klo 9:00–15:30
Hin­ta: 35 e
Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa maa­nan­tai­na 23.5.2022 klo 18:00 osoit­tees­sa: https://www.lyyti.in/Joustava_mieli_ja_hyvan_itsetunnon_ABC_etakoulutus_8617

Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä jou­dut valit­se­maan myös kou­lu­tuk­sen mak­su­ta­van, jon­ka vaih­toeh­toi­na ovat pdf-las­ku ja verk­ko­mak­su. Mak­su­ta­paa ei voi jäl­ki­kä­teen muut­taa, joten täy­tät­hän tie­to­si huo­lel­la. Mikä­li työ­nan­ta­ja­si mak­saa kou­lu­tuk­sen, muis­tat­han sel­vit­tää ennen ilmoit­tau­tu­mis­ta­si työ­nan­ta­ja­si (verkko)laskutustiedot, sil­lä tulet tar­vit­se­maan näi­tä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Kou­lu­tuk­sen tavoite 

  • Oppia sovel­ta­maan käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta näkö­kul­maa minuu­teen, minä­ta­ri­noi­hin ja itsetunto-ongelmiin.
  • Oppia työ­me­ne­tel­miä jous­ta­vaan minuu­den näkö­kul­maan ja jäyk­kien, käyt­täy­ty­mis­tä kaven­ta­vien minä­ta­ri­noi­den vai­ku­tus­val­lan vähentämiseen

Sisäl­tö­ku­vaus

  • Psy­ko­lo­gi­set perus­tar­peet ja minäkäsitys
  • Itse­tun­non myyttejä
  • Itse­tun­to käyt­täy­ty­mis­ter­mein ja neli­ken­tän soveltaminen
  • Hui­ja­ri­syndroo­ma ja hai­tal­li­nen perfektionismi
  • Minä­kä­si­tys, minä­ta­ri­nat ja jous­ta­va minuus
  • Itsen­sä hyväk­sy­mi­nen ja itse­myö­tä­tun­toi­nen suh­de itseen.

Kou­lu­tus sisäl­tää alus­tuk­sia ja har­joi­tuk­sia, ja osal­lis­tu­jat saa­vat rää­tä­löi­dyn työ­kir­jan “JM ja hyvän itse­tun­non ABC”.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.