Kevätkokous 30.3

Vii­mek­si ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukai­ses­ti etä­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, joten kokous palau­tet­tiin Ravin­to­la Tår­get­tiin. Hie­man sen jäl­keen ravin­to­la ilmoit­ti ole­van­sa tois­tai­sek­si suljettu.

Tänään Psy­ko­lo­gi­liit­to on päi­vit­tä­nyt ohjeis­tus­taan, jon­ka mukaan etä­ko­koon­tu­mi­set ovat sit­ten­kin sal­lit­tu­ja täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa. Jär­jes­te­tään siis kevät­ko­kous ma 30.3. klo 18.00 etä­nä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 . Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Sky­pe-puhe­luun. Jos haluat osal­lis­tua kokouk­seen, mut­ta et sii­hen etäyh­teyk­sien kaut­ta pys­ty, niin ker­ro sii­tä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kis­sä. Kokoon­tu­mis­paik­ka jär­jes­te­tään, jos sii­hen on tarvetta.