Koulutus 8.2.2019: Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky

Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tus, jos­ta tie­do­tet­tiin Tup­syn Lou­na­tuu­li-tie­dot­tees­sa 3/2018, osoit­tau­tui suo­si­tuk­si ja kerä­si nopeas­ti ilmoit­tau­tu­mi­set täy­teen. 32 paik­kaa täy­tet­tiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kiin­nos­tuk­se­si mah­dol­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vään toi­seen saman­si­säl­töi­seen kou­lu­tuk­seen voit ilmoit­taa osoit­tee­seen forsman@tupsy.fi.

Alla tie­dot koulutuksesta:

Men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tus 8.2.2019 klo 9.00–16.00

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tul­la tutuk­si men­ta­li­saa­tio­teo­rian ja sen käy­tän­nön sovel­lus­ten kans­sa, ja herät­tää kiin­nos­tus men­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­seen omas­sa työs­sä ja ihmissuhteissa.

Kou­lu­tus antaa myös eväi­tä men­ta­li­saa­tio­työs­ken­te­lyn integroi­mi­seen omaan psy­ko­te­ra­pia­työ­hön ja käyttöteoriaan.

Men­ta­li­saa­tiol­la tar­koi­te­taan kykyä hah­mot­taa mie­len aktii­vis­ta toi­min­taa itses­sä ja toi­sis­sa ihmi­sis­sä. Toi­sin sanoen, se on pyr­ki­mys­tä näh­dä pääl­le­päin näky­vän käyt­täy­ty­mi­sen taak­se ja poh­tia, min­kä­lai­sia mie­len tilo­ja käyt­täy­ty­mi­sen taka­na on.

Men­ta­li­saa­tio on avain toi­sen ihmi­sen ymmär­tä­mi­seen: kun ymmär­räm­me, min­kä­lai­set aja­tuk­set, toi­veet, pelot, usko­muk­set tai koke­muk­set moti­voi­vat toi­sen käyt­täy­ty­mis­tä, voim­me tehok­kaas­ti vähen­tää toi­seen koh­dis­tu­via väärintulkintoja.

Men­ta­li­saa­tio ei koh­dis­tu vain toi­siin ihmi­siin, vaan se on myös avain itsen ymmär­tä­mi­seen — toi­sin kuin usein luu­lem­me, ei oma mie­lem­me ole itsel­lem­me­kään läpinäkyvä.

Men­ta­li­saa­tio on meis­sä kai­kis­sa ole­mas­sao­le­va, luon­tai­nen inhi­mil­li­nen kyky, joka vähe­nee stres­saa­vis­sa tilan­teis­sa. Voim­me tul­la tie­toi­sik­si näis­tä meka­nis­meis­ta ja aktii­vi­ses­ti har­joi­tel­la men­ta­li­saa­tio­ta, mikä voi mer­kit­tä­väs­ti vah­vis­taa ja lähen­tää ihmis­suh­tei­ta työs­sä ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elämässä.

Men­ta­li­saa­tio­teo­ria tuo myös ymmär­rys­tä lisää­vän ja avar­ta­van näkö­kul­man pie­niin ja suu­riin ryh­miin, yhtei­söi­hin ja koko­nai­siin yhteiskuntiin.

Thin­king is dif­ficult. That is why most people jud­ge.” (C.G. Jung)

Kou­lu­tuk­sen muo­to men­ta­li­saa­tion hen­ges­sä kes­kus­te­le­va, koke­muk­sia ja aja­tuk­sia jakava.

Sisäl­tö

* Men­ta­li­saa­tion teo­ri­aa ja kehityspsykologiaa

* Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky — käy­tän­töä vuorovaikutustyössä

* Men­ta­li­saa­tio yksi­lön, ryh­män ja yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin edistäjänä

Kou­lut­ta­ja Nina Pyyk­kö­nen, PsL, eri­koisp­sy­ko­lo­gi, yksi­lö- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­ti (Val­vi­ra, KELA), työ­noh­jaa­ja (STO­ry), joo­gao­pet­ta­ja (RYT200), men­ta­li­saa­tio­kou­lut­ta­ja, Mind Dyna­mics Oy

Paik­ka: Scan­dic Julia, Eeri­kin­ka­tu 4

Aika: pe 8.2.2019 koko päi­vän kou­lu­tus klo 9–16

Kou­lu­tuk­sen hin­ta: 50 e

Lou­nas (sis. kou­lu­tuk­sen hin­taan) Kokous­lou­nas buf­fet – alkaa noin klo 11:30

Tas­te break –ilta­päi­vä­kah­vi (sis. kou­lu­tuk­sen hin­taan) – sovi­taan pidet­tä­väk­si noin klo 14:00