Koulutus: Akuutti kriisityö nykyään 20.9.2019

Tup­sy jär­jes­tää 20.9.2019 kou­lu­tuk­sen aiheel­la Akuut­ti krii­si­työ nyky­ään. Krii­si­työ on nous­sut lähiai­koi­na sano­ma­leh­tien­kin aihei­siin ja sitä on kri­ti­soi­tu. Päi­väs­sä kuu­lem­me SPR:n psy­ko­lo­gien val­mius­ryh­män näke­myk­sen sii­tä, mitä psy­ko­lo­gi­nen krii­si­työ tänä päi­vä­nä on. Psy­ko­lo­gi on usein kun­nas­sa tai työ­pai­kal­la se, joka vas­taa krii­si­työs­tä ja joka osal­lis­tuu krii­si­suun­ni­tel­man teke­mi­seen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lyy­tis­sä, 10.9.2019 men­nes­sä:  https://www.lyyti.in/Akuutti_kriisityo_nykyaan_5449  
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sinut ohja­taan mak­sa­maan kou­lu­tus heti verk­ko­pan­kis­sa tai voit pyy­tää las­kun. 
Hin­ta: 60 euroa, sisäl­tää ilta­päi­vä­kah­vin ja lou­naan. 
Paik­ka: Scan­dic Julia, Tur­ku
 
Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta alla.
 


MITÄ AKUUTTI KRIISITYÖ ON NYKYÄÄN
Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on tukea psy­ko­lo­gin tie­to­poh­jaa koor­di­noi­maan, kon­sul­toi­maan ja ohjaa­maan kun­nan krii­si­työ­tä
 
Kou­lut­ta­jat: 
Eija Palo­saa­ri, PsT
SPR-ryh­män jäsen
Vaa­ti­van eri­tyis­ta­son trau­map­sy­ko­te­ra­peut­ti
Työ­noh­jaa­ja
Kai­sa Hall­berg-Vir­ta­nen, PsM
SPR-ryh­män jäsen
Lau­ra Häll­ström, PsM, Uusi­kau­pun­ki
Eevi Kor­ven­syr­jä, PsM, Turun kau­pun­ki
Ohjel­ma:
8.30–9.50 Miten krii­si­kä­sit­tei­den kehi­tys vai­kut­taa krii­si­työ­ta­poi­hin:
Janet´n , Freu­din, Mitc­hel­lin ja Hobb­fol­lin anti nyky­käy­tän­nöis­sä 
10–11.30 SPR:n psy­ko­lo­gien val­mius­ryh­män koke­muk­sia
-ryh­män toi­min­ta­pe­ri­aat­teet
-ryh­män his­to­ria 

11.30–12.30 Lou­nas
12.30–14 Turun puu­ko­tus

-krii­si­työ­ko­ke­muk­sia val­ta­kun­nal­li­sen psy­ko­lo­gi­työn ja Turun kau­pun­gin näkö­kul­mis­ta 
-koke­muk­sia pai­kal­li­ses­ta krii­si­työn orga­ni­soi­mi­ses­ta: Uusi­kau­pun­ki 
14.30–16 Krii­si­työn mene­tel­mis­tä
-debrie­fin­gin ase­ma krii­si­työs­sä: puo­les­ta ja vas­taan
-diag­nos­tii­kan roo­li ja Käy­pä hoi­to- ajat­te­lu
-krii­si­työs­tä sai­raan­hoi­dok­si?
-onko akuu­tin krii­si­työn ase­ma pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä muut­tu­mas­sa?
-kyse­ly­me­ne­tel­mien hyö­ty ja jat­ko­suo­si­tuk­set
-kes­kus­te­lu