Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen syyskokoukseen ja olutkoulutukseen

Aika: Ke 19.10.2016 klo 18.00
Paik­ka: Pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lu, His­to­rian luok­ka (Eeri­kin­ka­tu 18, Turku)

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set syys­ko­kous­asiat. Tup­sy tar­jo­aa kokouk­seen osal­lis­tu­jil­le suo­lai­sen wra­pin sekä kahvin/teen. Kokous­ma­te­ri­aa­lit on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se jäsenistölle.

Kokouk­sen jäl­keen (n. klo 18.40 alkaen) Pani­mo­ra­vin­to­lan tilois­sa jär­jes­te­tään ohjat­tu olut­kou­lu­tus, jos­sa mais­tel­laan ravin­to­lan olui­ta ja pereh­dy­tään nii­den val­mis­tuk­seen. Kou­lu­tus kes­tää n. 45 min ja sisäl­tää mais­tiai­set nel­jäs­tä Pani­mo­ra­vin­to­lan olues­ta. Oppi­tun­nin aika­na paneu­du­taan oluen teke­mi­seen, raa­ka-ainei­siin ja olut­laa­tui­hin. Olut­kou­lu­tuk­sen oma­vas­tuu­osuus on 7 € / hlö.

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set syys­ko­kouk­seen ja/tai olut­kou­lu­tuk­seen to 13.10.2016 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pj@tupsy.fi, ker­rot­han ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä myös mah­dol­li­sen erityisruokavaliosi.

Tup­syn joh­to­kun­taan hae­taan taas jäse­niä ensi vuo­dek­si. Joh­to­kun­ta on toi­mi­nut suu­rek­si osak­si samal­la kokoon­pa­nol­la vii­mei­set kak­si vuot­ta. Ensi vuon­na suu­rin osa nykyi­ses­tä joh­to­kun­nas­ta on kui­ten­kin jät­täy­ty­mäs­sä pois, min­kä takia tar­vit­sem­me uusia jäse­niä. Jos joh­to­kun­taan ei saa­da riit­tä­väs­ti toi­mi­joi­ta, vai­kut­taa se luon­nol­li­ses­ti yhdis­tyk­sen toimintaan.

Joh­to­kun­nan toi­min­ta hei­jas­te­lee jäsen­ten­sä kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta, joten työ­mää­rä riip­puu pit­käl­ti omas­ta jak­sa­mi­ses­ta ja innos­tuk­ses­ta. Toi­min­nal­la on jo val­miit raa­mit ja nykyi­nen joh­to­kun­ta kyp­syt­te­lee ideoi­ta tule­val­le vuo­del­le, jos­kin lopul­li­set pää­tök­set ovat tie­tys­ti uusien jäsen­ten käsis­sä. Aikai­sem­paa yhdis­tys­ko­ke­mus­ta ei vaa­di­ta. Aktii­vi­suu­des­taan (n. 11 kokous­ta vuo­des­sa) jäse­nil­le hyvi­te­tään kokouspalkkio.

Mikä­li koet kiin­nos­tus­ta asi­aa koh­taan tai olet miet­ti­nyt osal­lis­tu­mis­ta jo aikai­sem­min, on nyt aika toi­mia. Lisä­tie­toa saa osoit­tees­ta pj[at]tupsy.fi.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!
Tup­syn johtokunta