Lasten psykoterapiat ja terapiatarpeen arvioiminen ‑koulutus

Tup­sy  jär­jes­tää kes­ki­viik­ko­na 14.9.2022 las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le psy­ko­lo­geil­le suun­na­tun Las­ten psy­ko­te­ra­piat ja tera­pia­tar­peen arvioi­mi­nen –kou­lu­tuk­sen.

KOULUTUKSEN TIEDOT

Ajan­koh­ta: ke 14.9.2022 klo 8:00–15:45
Paik­ka: Scan­dic Atrium, Airis­to-sali, Eeri­kin­ka­tu 28–30, 20100 Tur­ku
Kou­lut­ta­jat: psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Pun­na ja psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Saka­ri Oja­nen
Hin­ta: 65€. Hin­taan sisäl­tyy aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit sekä lounas

Kou­lu­tus on suun­nat­tu las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le psy­ko­lo­geil­le. Päi­vän aika­na poh­di­taan mm. seu­raa­via aihei­ta: Mitä on las­ten kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia? Mitä on las­ten psy­ko­dy­naa­mi­nen psy­ko­te­ra­pia? Mikä tera­pias­sa aut­taa? Mil­loin suo­si­tel­la tera­pi­aa, mil­loin ei? Mitä psy­ko­lo­gin tuli­si huo­mioi­da ja arvioi­da lap­sen psykoterapia-arviossa?

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka: 13.6. klo 18:00 — 12.8. klo 23:59
Link­ki ilmoit­tau­tu­mi­seen on lähe­tet­ty Tup­syn tie­do­tus-säh­kö­pos­tis­sa.
Mak­su­ta­pa­vaih­toeh­toi­na on verk­ko­las­ku tai pdf. Verk­ko­las­ku­tus­tie­dot tar­vi­taan heti ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä eikä valit­tua mak­su­ta­paa voi muut­taa jälkikäteen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Tup­syn tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.

ALUSTAVA AIKATAULU

8:00 Kah­vi­tar­joi­lu ja päi­vän avaus / Tup­syn johtokunta

8:15 Ter­hi Pun­na: Lap­sen ja nuo­ren kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia — tut­ki­va yhteis­työ­suh­de, vah­va allians­si sekä yksi­löl­li­nen tapaus­kä­sit­teel­lis­tys psy­ko­te­ra­pian lähtökohtina

9:30 Tau­ko

9:45 Ter­hi Pun­na jatkaa

11:00 Lou­nas 

12:00 Saka­ri Oja­nen: Las­ten psy­ko­dy­naa­mi­nen psy­ko­te­ra­pia: Kehi­tyk­sel­li­nen näkö­kul­ma tera­pias­sa, tera­piae­del­ly­tys­ten arvioin­nis­sa ja hoi­don suunnittelussa

14:00 Tau­ko (kah­vi­tar­joi­lu)

14:30 Saka­ri Oja­nen jatkaa

15:00 Kes­kus­te­lua päi­vän aiheista

15:45 Ohjel­ma loppuu

Kou­lu­tuk­seen tai lyy­ti-ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät kysy­myk­set: tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­sa ilmoi­te­tut yhteyssähköpostit.