Mentalisaatio ja trauma ‑koulutus 10.12.2019

Tup­sy jär­jes­tää men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tus­ten jat­ko­kou­lu­tuk­se­na 10.12.2019 kou­lu­tuk­sen trau­mas­ta men­ta­li­saa­tio­nä­kö­kul­mas­ta. Kou­lu­tus on ensi­si­jai­ses­ti Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tuk­sen käy­neil­le tai muu­toin men­ta­li­saa­tio­teo­ri­aan jo hie­man tutustuneille.
 

 
Aika: ti 10.12.2019 klo 8.30–16.00, lou­nas klo 11–12, kah­vi klo 14.00–14.30
Paik­ka: Scan­dic Julia, Eeri­kin­ka­tu 4, 20100 Turku
Hin­ta: 50e. Kou­lu­tuk­sen hin­ta sisäl­tää lou­naan ja iltapäiväkahvin. 
Kou­lu­tuk­seen ote­taan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Paik­ko­ja on 50.
Kou­lut­ta­ja: Nina Pyyk­kö­nen, PsL, eri­koisp­sy­ko­lo­gi, yksi­lö- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­ti (Val­vi­ra, KELA), työ­noh­jaa­ja (STO­ry), joo­gao­pet­ta­ja (RYT200), Suo­men Mentalisaatioinstituutti 
 
Men­ta­li­saa­tio­ky­ky on kes­kei­nen teki­jä ter­vees­sä inhi­mil­li­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Aikui­sen men­ta­li­saa­tio­ky­ky on lap­sen tur­val­li­sen kiin­ty­myk­sen ja ter­veen kehi­tyk­sen edel­ly­tys, ja kiin­ty­my­suh­teen raken­tu­mi­sel­la on mer­kit­tä­vä roo­li myös aikui­siän ihmi­suh­teis­sa ja mielenterveydessä.

Trau­ma­ko­ke­muk­set vai­keut­ta­vat men­ta­li­saa­tio­ky­vyn kehi­tys­tä, ja vää­ris­tä­vät myös usein vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja ihmis­suh­de­ti­lan­tei­ta. Ne myös vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti kykyym­me oppia vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja ottaa vas­taan mei­tä kos­ke­vaa vies­tin­tää — sel­lais­ta­kin, joka vei­si kas­vuam­me eteen­päin. Kou­lu­tus­päi­vän aika­na pyrim­me ymmär­tä­mään trau­ma­ko­ke­muk­ses­ten vai­ku­tus­ta her­mos­ton ja mie­len toi­min­taan, men­ta­li­saa­tio­ky­kyyn ja sosi­aa­lis­ten suh­tei­den hyö­dyn­tä­mi­seen oppi­mi­sen ja kas­vun väli­nei­nä. Tutus­tum­me poly­va­gaa­li­seen teo­ri­aan ja epis­tee­mi­sen luot­ta­muk­sen käsit­tee­seen, ja pyrim­me saa­maan sen myös käy­tän­nön työ­vä­li­neek­si men­ta­li­saa­tio­pe­rus­tai­seen työskentelyyn.

Tämä kou­lu­tus­päi­vä on tar­koi­tet­tu jo hie­man men­ta­li­saa­tio­teo­ri­aa ja sen käy­tän­nön sovel­luk­sia tun­te­vil­le. Esi­mer­kik­si Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tus­päi­vään osal­lis­tu­neil­le tämä kou­lu­tus­päi­vä toi­mii luon­te­va­na jatkumona.

 
Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­set voi teh­dä mak­sut­ta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­seen asti 2.12.2019. Saat ilmoit­tau­dut­tua­si säh­kö­pos­tiin vah­vis­tuk­sen, jos­sa on myös link­ki peruu­tus­ta var­ten. Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 50e. Lopus­sa voit vali­ta las­kun tai sinut ohja­taan mak­sa­maan kou­lu­tus suo­raan verkkopankissa.