Monikulttuurisuuden kohtaaminen ‑koulutus 9.3.

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää kes­ki­viik­ko­na 9.3. ilta­päi­vän mit­tai­sen kou­lu­tuk­sen moni­kult­tuu­ri­suu­den koh­taa­mi­ses­ta. Kou­lu­tus pide­tään Turun kau­pun­gin­kir­jas­ton Stu­dio-salis­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa jäse­nil­tä 30 e ja opis­ke­li­ja­jä­se­nil­tä 10 e. Kou­lu­tus sisäl­tää kah­vi­tuk­sen. 

Kou­lu­tuk­sen pää­sy­mak­su­tu­lot lah­joi­te­taan lyhen­tä­mät­tö­mä­nä Psy­ko­lo­gien Sosi­aa­li­sen Vas­tuun Tur­kin-hank­kee­seen, jon­ka tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa erit­täin epä­va­kais­sa olo­suh­teis­sa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten työs­sä jak­sa­mi­nen ja kehit­tää tar­jo­tun hoi­don laa­tua (lisää tie­toa hank­kees­ta).

 

Kou­lu­tuk­sen ohjelma:

13.15–14.10 “Lue­taan yhdes­sä”- suo­men kie­len ope­tus­ta maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le vapaaehtoistyönä
psy­ko­lo­gi Eila Puhak­ka, joka toi­mii vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jä­nä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten parissa

14.10–14.30 Kahvi­tus

14.30–15.20 Kult­tuu­rien­vä­li­nen koh­taa­mi­nen auttamistyössä
psy­ko­lo­gi Eli­na Haas­jo­ki, joka työs­ken­te­lee Turun Krii­si­kes­kuk­ses­sa “Sere­ne — Trau­ma­ti­soi­tu­neil­le maa­han­muut­ta­jil­le suun­na­tut tuki­muo­dot
-kehit­tä­mis­hank­kees­sa

15.10–16.15 Moni­kult­tuu­ri­suu­den koh­taa­mi­nen kou­lup­sy­ko­lo­gin työs­sä — sopeu­tu­mi­nen, syr­jäy­ty­mi­nen ja valmo-opetus
psy­ko­lo­gi Riit­ta Huo­li­la, joka toi­mii kou­lup­sy­ko­lo­gi­na tur­ku­lai­ses­sa Pan­sion kou­lus­sa, jos­sa on pal­jon maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia oppilaita

16.15–16.30 Psy­ko­lo­gien Sosi­aa­li­nen Vas­tuu esittäytyy

Ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen lähet­tä­mäl­lä vies­tiä tie­dot­ta­jal­le (tiedottaja@tupsy.fi) ja mak­sa­mal­la osal­lis­tu­mis­mak­sun Tup­syn tilil­le (FI27 8000 1301 5517 10) 6.3. mennessä.