Edunvalvontailta 9.10.2018

Ter­ve­tu­loa Tup­syn edun­val­von­tail­taan! Tule mukaan kes­kus­te­le­maan sii­tä, miten saam­me Turun palk­ka­ta­son val­ta­kun­nan tasol­le!
 
Ti 9.10 klo 18–20 ravin­to­la Kou­lu
Tilai­suus on mak­su­ton. 
 

Lue lop­puun

Koulutus monikulttuurisuudesta ja -kielisyydestä 19.10.2018

Tup­sy jär­jes­tää 19.10.2018 Scan­dic Julias­sa kou­lu­tuk­sen psy­ko­lo­gin työs­sä ajan­koh­tai­sis­ta moni­kult­tuu­ri­suu­teen ja –kie­li­syy­teen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 40 € sisäl­täen lou­naan ja kah­vin. Ilmoit­tau­tu­mi­set kou­lu­tuk­seen 26.9.2018 men­nes­sä osoit­tee­seen palkkavastaava@tupsy.fi.

Kou­lu­tuk­sen ohjel­ma:

Lue lop­puun