Tupsyn viinitasting afterworkit!

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 19.11., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le puna­vii­ni­tas­tin­gin. Tilaa tapah­tu­mas­sa on jopa 30 hen­gel­le, eli kerää tup­syyn kuu­lu­vat tut­ta­va­si kasaan ja tule tutus­tu­maan vii­teen eri puna­vii­niin. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 25 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja. Tas­ting jär­jes­te­tään The Tas­ting Roo­mis­sa Aurakadulla.

Lue lop­puun

Tupsyn konserttivierailu Naantaliin 27.11.2021

Naan­ta­lin Musiik­ki­juh­lien kah­des­ti vii­väs­tet­ty kon­sert­ti Anne Sofie von Otte­rin lee­daa­ma­na toteu­tuu vih­doin mar­ras­kuus­sa 27. päi­vä, lau­an­tai­na. Paik­ka­na on Naan­ta­lin kirk­ko, kon­sert­ti alkaa klo 19:00. Tar­jol­la on 20 lip­pua joi­den kans­sa täl­lä ker­taa nos­tam­me lasil­li­set kuo­hu­vii­niä joko kon­ser­tin jäl­keen tai vir­tu­aa­li­ses­ti. Paket­tiin kuu­luu siis lip­pu nume­roi­dul­la pai­kal­la ja picco­lo kupli­vaa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa maa­nan­tai­na 1.11. klo 18, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen ke 20.10.21

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­seen ke 20.10. klo 18 vii­ni­baa­ri Vin­hoon. Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syl­le uusi joh­to­kun­ta vuo­del­le 2022. Lisäk­si syys­ko­kous valit­see Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon kau­del­le 2022–2023 Tup­sya edus­ta­maan 5 var­si­nais­ta jäsen­tä ja heil­le vara­jä­se­net. Syys­ko­kouk­ses­sa tar­joil­laan osal­lis­tu­jil­le lasi vii­niä ja napos­te­lu­lau­ta­nen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 13.10. men­nes­sä, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Jos et pää­se syys­ko­kouk­seen, mut­ta haluat mukaan joh­to­kun­taan ja/tai liit­to­val­tuus­toon, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen syys­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj@tupsy.fi.

Lue lop­puun

Ihastellut kukkakurssit jälleen tarjolla TUPSYn jäsenille!

Kah­den vii­kon pääs­tä per­jan­tai­na 24.9. ope­tel­laan iha­nan syk­syi­sen kim­pun sito­mis­ta. Täs­sä ryh­mäs­sä on 19 paik­kaa varat­ta­vis­sa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tuu ma 13.9. klo 9:00. Ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­vies­tis­tä säh­kö­pos­tis­ta­si. Ilmoit­tau­tu­mi­nen sul­keu­tuu ma 20.9.

Paik­ka­na https://blomma.fi/
Blom­ma Crea­ti­ves
Rau­nis­tu­lan­tie 25
20300 Tur­ku 

Aloi­tusai­ka: 17:15 (kes­to n. 1–1,5 h) 

Tup­sy tar­jo­aa juo­ta­vaa ja pur­ta­vaa evääk­si.

Kurs­sin oma­vas­tuu­hin­ta on 30€. Saat mak­suoh­jeet onnis­tu­neen ilmoit­tau­tu­mi­sen vah­vis­tus­vies­tis­sä.

Jos jou­dut karan­tee­niin tai sai­ras­tut juu­ri kurs­sin aat­to­na saat kim­pun­te­ko­vä­li­neet DIY-nippuna. 

Tupsyn kukkakurssit tulevat taas!

Toi­vo­tut kuk­ka­kurs­sit jäl­leen tar­jol­la TUPSY:n jäse­nil­le! Ilmo auke­aa jo huo­men­na la 15.5.21 klo 9.00.

Ensi vii­kon per­jan­tai­na 21.5.21 klo 17.00–18.30 ope­tel­laan kim­pun sito­mis­ta spi­raa­li­tek­nii­kal­la. Voit teh­dä yhden ison tai kak­si pie­nem­pää kimppua.

Ja kes­ki­viik­ko­na 2.6.21 klo 17.00–18.30 ope­tel­laan kuk­ka-ase­tel­man tekoa. Kurs­sil­la teh­dään leik­ko­ku­kis­ta ase­tel­ma ”oasis”-kukkasieneen tai verk­ko­poh­jaan. Ase­tel­maa var­ten voi tuo­da myös oman veden­pi­tä­vän astian mukanaan.

Kuk­ka-iltoi­hin on omat link­kin­sä. Tar­kas­tat­han, että olet ilmoit­tau­tu­mas­sa oike­aan päi­vään.

kuk­ka­kurs­si 21.5.
https://www.lyyti.fi/reg/Kukkakurssi_215_5872

kuk­ka­kurs­si 2.6.
https://www.lyyti.fi/reg/Kukkakurssi_26_1322

Molem­mis­sa ryh­mis­sä on 6 paik­kaa varat­ta­vis­sa. Paik­ka­na Vähä­heik­ki­län­tien Bloomworks (Vas­ta­pää­tä Salo­sen lei­po­moa ja Lind­lin vie­res­sä, taka­pi­hal­la pal­jon park­ki­ti­laa). Tup­sy tar­jo­aa mehua ja namuja. 

Kurs­sin oma­vas­tuu­hin­ta on 26 euroa. Saat tar­kem­mat mak­suoh­jeet lähem­pä­nä tapahtumaa.