Kukkakurssit

Ter­ve­tu­loa kuk­ka­kurs­sil­le kollegat,

Tee­ma­na Viikonloppukimppu.
Kurs­sil­la ope­tel­laan kim­pun sito­mis­ta spiraalitekniikalla.
Voit teh­dä yhden ison tai kak­si pie­nem­pää kimppua.

Ajan­koh­dat:
9.10. per­jan­tai­na klo 17 – 18:30
6.11. per­jan­tai­na klo 17 – 18:30

Paik­ka­na Vähä­heik­ki­län­tien Bloomworks (vas­ta­pää­tä Salo­sen lei­po­moa ja Lid­lin vie­res­sä). Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot sähköpostissa.

Syksyn kulttuuria: Cabaret-musikaali 11.9.2020

Tup­sy jär­jes­tää teat­te­ri­vie­rai­lun pe 11.9. klo 19 Caba­ret-musi­kaa­liin Turun kau­pun­gin­teat­te­ris­sa, ter­ve­tu­loa mukaan!

Seu­raam­me ajan­koh­tais­ta koro­na­ti­lan­net­ta, Turun kau­pun­gin­teat­te­rin ja THL:n lin­jauk­sia ja tar­vit­taes­sa perum­me tapahtuman. 

Kevätkokous 30.3

Vii­mek­si ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukai­ses­ti etä­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, joten kokous palau­tet­tiin Ravin­to­la Tår­get­tiin. Hie­man sen jäl­keen ravin­to­la ilmoit­ti ole­van­sa tois­tai­sek­si suljettu.

Tänään Psy­ko­lo­gi­liit­to on päi­vit­tä­nyt ohjeis­tus­taan, jon­ka mukaan etä­ko­koon­tu­mi­set ovat sit­ten­kin sal­lit­tu­ja täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa. Jär­jes­te­tään siis kevät­ko­kous ma 30.3. klo 18.00 etä­nä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 . Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Sky­pe-puhe­luun. Jos haluat osal­lis­tua kokouk­seen, mut­ta et sii­hen etäyh­teyk­sien kaut­ta pys­ty, niin ker­ro sii­tä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kis­sä. Kokoon­tu­mis­paik­ka jär­jes­te­tään, jos sii­hen on tarvetta. 

Kevätkokous 30.3.

Aiem­min ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous jär­jes­te­tään val­lit­se­van koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia Sky­pen kaut­ta. Sisä­mi­nis­te­riö on täs­men­tä­nyt ohjeis­tus­taan, että jul­kis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tus 10 ihmi­seen ei kos­ke yhdis­tys­ten kokouk­sia. Etä­osal­lis­tu­mi­nen ja kokouk­sen siir­tä­mi­nen eivät ole yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukaan mah­dol­lis­ta, joten kevät­ko­kous pide­tään sit­ten­kin alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti Ravin­to­la Tår­ge­tis­sa ma 30.3. klo 18.00. Ethän tule pai­kal­le, jos olet palan­nut 14 edel­li­sen päi­vän aika­na ulko­mail­ta, jos olet sai­raa­na tai sinul­la on hengitystieoireita. 

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki : https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070

Ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta