Puistokonsertti Naantalin musiikkijuhlilla 9.6.2019

Perin­tei­seen tapaan Tup­sy juh­lii kesää Naan­ta­lin musiik­ki­juh­lil­la, täl­lä ker­ral­la sun­nun­tai­na 9.6. puis­to­kon­ser­tis­sa Kul­ta­ran­nas­sa. Juh­lan jäl­keen nos­te­taan mal­ja yhdessä. 

Lue lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla.

Liput 20€ tup­sy­lai­sel­le (juo­mal­la taik­ka ilman, ilmai­set­han toi­veen alko­ho­lit­to­mas­ta kuo­hu­vas­ta, jos tar­peen). Liput jae­taan klo 14:15–14:30 park­ki­pai­kal­la puis­ton ulkopuolella.

Lip­pu­ja on 19 kpl tar­jol­la, esi­tys on loppuunmyyty.

Jos tah­dot mukaan tee näin:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tit­se forsman@tupsy.fi  per­jan­tai­hin 10.5. men­nes­sä. Ilmoi­tat­han heti ensim­mäi­ses­sä vies­tis­sä­si kaik­ki seu­raa­vat tiedot:

  1. Nimi
  2. Sähköposti
  3. Saa­ko nime­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si näkyä mah­dol­li­sia lisä­oh­jei­ta kos­ke­vas­sa säh­kö­pos­tis­sa, joka lähe­te­tään yhtei­ses­ti osal­lis­tu­jal­le? (Kysym­me tätä uuden tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vuok­si) Kyllä/Ei.

4.kuohuviini/mehukupliva

Saat paluu­pos­tis­sa vah­vis­tus­vies­tin sii­tä, että ehdit saa­maan pai­kan. Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Vah­vis­tus­vies­tin lähe­tän henkilökohtaisesti.

Kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä tähän ret­keen liit­tyen voit ottaa yhteyt­tä forsman@tupsy.fi.

https://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/ajankohtaista/puistokonsertti-kultarannan-puutarhassa

Puis­to­kon­sert­ti Kultarannassa

Klo 15:00 Kul­ta­ran­nan puutarha

Kon­ser­tin kes­to noin 1 tun­ti, ei väliaikaa.

Ohjel­ma

Joseph Haydn

Jousi­kvar­tet­to D‑duuri, op. 64 nro 5 ”Lei­vo­nen”

Tai­tei­li­jat

Lau­lu­yh­tye Rajaton

Fine Arts Quartet

Kul­ta­ran­ta on Naan­ta­lis­sa Luon­non­maan saa­res­sa sijait­se­va Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tin kesä­asun­to. Osoi­te: Kor­de­li­nin­ka­tu 1, 21100 Naantali

Ter­ve­tu­loa mukaan!