Teatterivierailu lapselle ja aikuiselle 9.3.2019

Hyvät ruuh­ka­vuo­sien psykologivanhemmat!

Nyt on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua TUP­SYn teat­te­ri­ret­keen Aura­joen ran­nal­le, Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Sopu­kas­sa, lau­an­tai­na 9.3. klo 16 yhdes­sä lap­sen kanssa. 

HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 7.2., ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot vies­tin lopussa.

Esi­tyk­sen tiedot:

Mol­li ja Kumma

Turun kau­pun­gin­teat­te­ri, Itäi­nen Ran­ta­ka­tu 14, 20800 TURKU

Meil­le on varat­tu­na 14+14 lip­pua Mol­li ja Kum­ma esi­tyk­seen – eli äiti&lapsi tai isi&lapsi tai kummitäti&lapsi tai mummi&lapsi – kun­han toi­nen on TUP­SYn jäsen 😉

Liput aikuinen+lapsi yhteen­sä 11,- (norm. 23,-)

Lisä­tie­to­ja näy­tel­mäs­tä: https://teatteri.turku.fi/turun-kau­pun­gin­teat­te­ri/ohjel­mis­to/­mol­li-ja-kum­ma

Yhteis­tuo­tan­to: TKT & Kur­nut­ta­va Sammakko
Esi­tyk­sen kes­to n. 40 min., ei väliaikaa
Ikä­suo­si­tus 3+

Las­te­ne­si­tys ystä­vyy­des­tä ja erilaisuudesta

Mol­lin puu­tar­haan oli ilmes­ty­nyt jotain kum­mal­lis­ta. Suu­ret jalan­jäl­jet – tai oikeas­taan val­ta­vat! Kuka kum­ma ne oli teh­nyt? Oli­ko se joku vaa­ral­li­nen? Voi­si­ko se vaik­ka syö­dä Mol­lin ja Pik­ku Sisun?”

Sel­vit­täes­sään kum­mal­li­sen olen­non salai­suut­ta Mol­li ja Pik­ku Sisu jou­tu­vat poh­ti­maan pel­koa, roh­keut­ta, kuvi­tel­mia ja ennak­ko­luu­lo­ja. Hei­dän ystä­vyy­ten­sä jou­tuu koe­tuk­sel­le. Mol­lin mie­les­tä Kum­ma on jotain lumoa­vaa, mut­ta Pik­ku Sisun mie­les­tä olen­to on pelk­kä ruma iso, vih­reä mar­su, joka on vie­nyt hänen ystä­vän­sä kai­ken huo­mion. Pik­ku Sisu tun­tee olon­sa lou­ka­tuk­si ja hylä­tyk­si. Löy­tyy­kö Mol­lin puu­tar­has­ta tilaa heil­le kai­kil­le kolmelle?

Mol­li ja Kum­ma on tari­na ystä­vyy­des­tä, mus­ta­suk­kai­suu­des­ta ja eri­lai­suu­des­ta. Ja salai­suu­des­ta, jon­ka jokai­nen ystä­vä jät­tää jälkeensä.

Alku­pe­räis­teos: Kat­ri Kirkkopelto
Ohjaus: Juk­ka Kittilä
Käsi­kir­joi­tus: Juho Golnick
Musiik­ki: Valt­te­ri Lipasti
Lavas­tus: Riku Suvitie
Valais­tus: Art­tu Aarnio
Puvus­tus: Kaa­ri­na Kopola
Nuket: Pia Kalenius

Näyt­te­li­jät: Tho­mas Del­lin­ger ja Ant­ton Kainulainen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen:  

TUPSY: Yhteen­sä 14+14 paik­kaa. Pai­kat täy­te­tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tit­se forsman@tupsy.fi  tors­tai­hin 7.2.2019 men­nes­sä. Ilmoi­tat­han heti ensim­mäi­ses­sä vies­tis­sä­si kaik­ki seu­raa­vat tiedot:

1. Nimi

2. Säh­kö­pos­ti

3. Saa­ko nime­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si näkyä mah­dol­li­sia lisä­oh­jei­ta kos­ke­vas­sa säh­kö­pos­tis­sa, joka lähe­te­tään yhtei­ses­ti osal­lis­tu­jal­le? (Kysym­me tätä uuden tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vuok­si) Kyllä/Ei.

4. Aller­giat (mehut/rusinat/karamellit?)

Kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä tähän teat­te­ri­ret­keen liit­tyen voit ottaa yhteyt­tä forsman@tupsy.fi.

Teat­te­ri­ter­vei­sin

Tup­syn johtokunta