Tervetuloa Tupsyn koulutukseen: Ahtaat normit ja vähemmistöstressi — Miten psykologin tulisi huomioida seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset työssään? 

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään etä­nä Zoo­min väli­tyk­sel­lä ma 11.12. klo 8.30–16.00. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti Lau­ra Blom­qvist (Tera­pia­ta­lo Quu; sek­su­aa­li­suu­den ja suku­puo­len moni­nai­suu­den kysy­myk­siin eri­kois­tu­nut tera­pia­ta­lo). Kou­lu­tus on vain Tup­syn jäse­nil­le ja on jäse­nil­le mak­su­ton. Yhteyk­sien toi­mi­vuu­den vuok­si osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rä on 150. 

Aamu­päi­vän aika­na tutus­tu­taan sii­hen, mis­tä kai­kes­ta puhum­me, kun puhum­me sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen ja suku­puo­len moni­nai­suu­des­ta, nor­ma­tii­vi­suu­des­ta ja vähem­mis­tö­stres­sis­tä. Käym­me läpi, miten APA ja Psy­ko­lo­gi­liit­to ohjeis­ta­vat psy­ko­lo­ge­ja. Ensim­mäi­nen osuus siis syven­tää osal­lis­tu­jien perus­tie­toa moni­nai­suu­des­ta ja haas­taa tutkimaan

nor­ma­tii­vi­suu­den vai­ku­tuk­sia niin yhteis­kun­nas­sa kuin spe­si­fis­ti psy­ko­lo­gien työssä.

Kou­lu­tuk­sen jäl­kim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la pureu­du­taan vie­lä tar­kem­min ja kon­kreet­ti­sem­min sii­hen, mitä on sen­si­tii­vi­nen koh­taa­mi­nen psy­ko­lo­gin vas­taa­no­tol­la. Poh­dim­me sitä, mik­si ei rii­tä, että ”koh­taan kaik­ki samal­la taval­la”? Käym­me myös läpi myös sitä, miten huo­mioi­da moni­nai­suu­den koh­taa­mi­nen kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen paris­sa, perus­ter­vey­den­huol­los­sa ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa, työ­ter­vey­des­sä ja psykoterapiassa.

Tup­syn puo­les­ta yhteys­hen­ki­lö­nä kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa toi­mii Jani­na Nur­mi­nen (pj(at)tupsy.fi).

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy sähköpostista.