Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen

Aika: 20.10.2020 klo 18.00
Paik­ka: Vii­kin­ki­ra­vin­to­la Harald, Aura­ka­tu 3, 20100 Turku
Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki: https://www.lyyti.in/Tupsyn_syyskokous_2475 

Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net, puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisä­tie­toa teh­tä­vis­tä alem­pa­na. Joh­to­kun­taan halua­vien tulee olla läs­nä kokouk­ses­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti ilmais­ta haluk­kuu­ten­sa ja lähet­tää val­ta­kir­ja joh­to­kun­taan liit­ty­mi­ses­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jal­le. Pyy­dä täs­tä tar­vit­taes­sa puheen­joh­ta­jal­ta lisä­tie­toa (pj@tupsy.fi). Mikä­li haluk­kai­ta on paik­ko­ja enem­män, valin­nas­ta äänes­te­tään. Kokouk­sen aika­na tar­joil­laan pien­tä pur­ta­vaa ja juo­ta­vaa. Lisäk­si kokouk­sen jäl­keen on tar­jol­la psy­ko­lo­gis­ta kir­jal­li­suut­ta edes­men­neil­tä kollegoiltamme.

Esi­tys­lis­ta:
I Kokouk­sen järjestäytyminen
1. Kokouk­sen avaus.
2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta.
3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta.
4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen.
5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.

II Var­si­nai­set kokousasiat
6. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2021.
7. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palkkiot
vuo­del­le 2021.
8. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen talous­ar­vio vuo­del­le 2021.
9. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuodelle
2021.
10. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set varajäsenensä
vuo­del­le 2021.
11. Muut esil­le tule­vat asiat.
12. Kokouk­sen päättäminen.

Lisä­tie­toa joh­to­kun­nas­ta:
Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan joh­to­kun­nan jäse­net vuo­del­le 2021. Tup­syn joh­to­kun­ta kokoon­tuu kuu­kausit­tain (pait­si hei­nä­kuus­sa) ja suun­nit­te­lee Tup­syn toi­min­taa joh­to­kun­nan jäsen­ten oman jak­sa­mi­sen ja innok­kuu­den mukaan. Ensi vuon­na Tup­sy jär­jes­tää vuo­si­juh­lat, joten nii­den jär­jes­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan apua. Muu­toin Tup­syn toi­min­ta todel­la riip­puu jokai­sen joh­to­kun­ta­lai­sen omas­ta innos­ta eli mukaan voi tul­la kiin­nos­tuk­ses­ta eikä vie­lä tar­vit­se sitou­tua tiet­tyi­hin tapah­tu­miin tai muu­hun. Tup­sys­sa voi jär­jes­tää tapah­tu­mia (kou­lu­tuk­set, kult­tuu­ri, lii­kun­ta, vuo­si­juh­lat) sekä voi olla muka­na poh­ti­mas­sa edun­val­von­taan ja psy­ko­lo­gien alu­eel­li­seen ase­maan liit­ty­viä asioi­ta. Joh­to­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta mak­se­taan kokous­palk­kio vuo­den lopul­la. Kevät- ja syys­kau­den lopul­la kokous toteu­tuu ravin­to­la­ko­kouk­se­na ja Tup­sy tar­jo­aa illallisen.

Mikä­li sinua kiin­nos­taa hakea joh­to­kun­taan jäse­nek­si tai vara­jä­se­nek­si, tai haluat kysyä lisä­tie­toa, ota yhteyt­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jaan Maria Paa­vi­lai­seen (pj@tupsy.fi).