Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen!

Aika: 10.10.2019 klo 18.00
Paik­ka: Ravin­to­la Vii­nil­le, Huma­lis­ton­ka­tu 6, 20100 Turku
Vii­nin­mais­te­lun oma­vas­tuu­hin­ta: 20 €
 
Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net, puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisäk­si kokouk­ses­sa vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsenet.
Lisä­tie­toa teh­tä­vis­tä alempana.

Joh­to­kun­taan ja liit­to­val­tuus­toon halua­vien tulee olla läs­nä kokouk­ses­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti ilmais­ta haluk­kuu­ten­sa ja lähet­tää val­ta­kir­ja joh­to­kun­taan liit­ty­mi­ses­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jal­le. Pyy­dä täs­tä tar­vit­taes­sa puheen­joh­ta­jal­ta lisä­tie­toa (pj@tupsy.fi). Mikä­li haluk­kai­ta on paik­ko­ja enem­män, valin­nas­ta äänestetään.
Voit osal­lis­tua vain syys­ko­kouk­seen tai kokouk­seen ja vii­nin­mais­te­luun. Kokouk­sen aika­na tar­joil­laan suo­lais­ta pii­rak­kaa. Kokouk­sen jäl­keen jat­kam­me vii­nin­mais­te­luun, jos­sa tutus­tum­me eri­lai­siin kuo­hu­vii­nei­hin. Vii­nin­mais­te­lus­sa tar­joil­laan juustoja.
 
Esi­tys­lis­ta:
I Kokouk­sen järjestäytyminen
1. Kokouk­sen avaus.
2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta.
3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta.
4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen.
5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.
II Var­si­nai­set kokousasiat
6. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2020.
7. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palkkiot
vuo­del­le 2020.
8. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen talous­ar­vio vuo­del­le 2020.
9. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuodelle
2020.
10. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set varajäsenensä
vuo­del­le 2020.
11. Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsen­ten ja vara­jä­sen­ten vaa­li. Valitaan
Tup­syn edus­ta­jat (5) Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon sekä hei­dän vara­jä­se­nen­sä (10)
kut­su­mis­jär­jes­tyk­ses­sä vuo­sil­le 2020–2021.
12. Muut esil­le tule­vat asiat.
13. Kokouk­sen päättäminen.
 
Lisä­tie­toa joh­to­kun­nas­ta:
Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan joh­to­kun­nan jäse­net vuo­del­le 2020. Tup­syn joh­to­kun­ta kokoon­tuu kuu­kausit­tain (pait­si hei­nä­kuus­sa) ja suun­nit­te­lee Tup­syn toi­min­taa joh­to­kun­nan jäsen­ten oman jak­sa­mi­sen ja innok­kuu­den mukaan. Ensi vuon­na Tup­sy jär­jes­tää vuo­si­juh­lat, joten nii­den jär­jes­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan apua. Muu­toin Tup­syn toi­min­ta todel­la riip­puu jokai­sen joh­to­kun­ta­lai­sen omas­ta innos­ta eli mukaan voi tul­la kiin­nos­tuk­ses­ta eikä vie­lä tar­vit­se sitou­tua tiet­tyi­hin tapah­tu­miin tai muu­hun. Tup­sys­sa voi jär­jes­tää tapah­tu­mia (kou­lu­tuk­set, kult­tuu­ri, lii­kun­ta, vuo­si­juh­lat) sekä voi olla muka­na poh­ti­mas­sa edun­val­von­taan ja psy­ko­lo­gien alu­eel­li­seen ase­maan liit­ty­viä asioi­ta. Joh­to­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta mak­se­taan kokous­palk­kio vuo­den lopul­la. Kevät- ja syys­kau­den lopul­la kokous toteu­tuu ravin­to­la­ko­kouk­se­na ja Tup­sy tar­jo­aa illallisen.
 
 
Lisä­tie­toa liittovaltuustosta:
Syk­syl­lä vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton uudet jäse­net toi­mi­kau­del­le 2020–2021. Liit­to­val­tuus­to on lii­ton kor­kein päät­tä­vä elin, joka mm. valit­see Psy­ko­lo­gi­lii­ton hal­li­tuk­sen jäse­net ja puheen­joh­ta­jan sekä käsit­te­lee psy­ko­lo­gi­kun­taa ja liit­toa kos­ket­ta­via ajan­koh­tai­sia aihei­ta. Lii­ton hal­li­tus joh­taa lii­ton toi­min­taa val­tuus­ton päät­tä­mien suun­ta­vii­vo­jen mukaan. Liit­to­val­tuus­to koos­tuu 45 psy­ko­lo­gis­ta, jot­ka edus­ta­vat kaik­kia lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tyk­siä. Tup­syl­la on liit­to­val­tuus­tos­sa vii­si var­si­nais­ta val­tuu­tet­tua ja 10 vara­val­tuu­tet­tua. Vara­val­tuu­te­tut osal­lis­tu­vat liit­to­val­tuus­ton kokouk­seen var­si­nais­ten jäsen­ten olles­sa esty­nei­tä. Liit­to­val­tuus­to kokoon­tuu kah­des­ti vuo­des­sa eli liit­to­val­tuus­to­työ vaa­tii val­tuu­te­tuil­ta kak­si vii­kon­lop­pua Hel­sin­gis­sä. Toi­mi­kausi kes­tää kak­si vuot­ta, eli val­tuu­tet­tu osal­lis­tuu nel­jään kokouk­seen kau­den aikana.
 
Tup­syl­la on ollut vii­me vuo­si­na vai­keuk­si­na saa­da riit­tä­väs­ti vara­val­tuu­tet­tu­ja eli jos vähän­kin kiin­nos­taa, tule mukaan!
 
Tup­syn liit­to­val­tuus­ton jäse­net vali­taan yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa lokakuussa.
 
Mikä­li sinua kiin­nos­taa hakea joh­to­kun­taan tai liit­tu­val­tuus­toon jäse­nek­si tai vara­jä­se­nek­si, tai haluat kysyä lisä­tie­toa, ota yhteyt­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jaan Jade Ant­ti­laan (pj@tupsy.fi).