Tervetuloa Turun psykologiyhdistyksen soteseminaariin pe 2.6 klo 12–17 Forum Marinumiin

Tapah­tu­mas­sa kuul­laan jäse­nil­le lähe­te­tyn sote­ky­se­lyn antia sekä ajan­koh­tais­ta tie­toa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti sekä Var­si­nais-Suo­mes­sa ja ver­tai­lu­mie­les­sä Pir­kan­maal­la. Pää­täm­me semi­naa­rin kuo­hu­vii­ni­tar­joi­lun ja kes­kus­te­lun mer­keis­sä, jol­loin kaik­ki puhu­jat ovat edes­sä ja heil­le voi esit­tää kysymyksiä.

Ohjel­ma:
12.00 Alkusa­nat ja sote­ky­se­lyn vas­taus­ten esit­te­ly, Tupsy
12.30 Anna­ril­la Ahto­la, Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton puheenjohtaja
13.15 Mik­ko Paka­ri­nen, Var­si­nais-Suo­men soteuudistus
14.00 kah­vi
14.30 Mik­ko Hulk­ko­nen, LAPE-hank­keen muutosagentti
15.15 Jari Jako­la, Pir­kan­maan psykologiyhdistys
16.00 kuo­hu­vii­ni­tar­joi­lu sekä kes­kus­te­lua ja kysy­myk­siä puhujille
Sote­se­mi­naa­riin voit ilmoit­tau­tua osoit­tees­sa https://goo.gl/forms/fwpR33P9NEhLkrpH3