Tietoa psykologeista

Psykologi on ihmisen mielen toiminnan ja käyttäytymisen sekä psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin erityisasiantuntija. Työikäisiä laillistettuja psykologeja Suomessa on kaikkiaan noin 6200, heistä tällä hetkellä ammatissa toimivia on noin 5 000. Valtaosa psykologeista työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa, mutta nykyisin yhä suurempi osa psykologeista on työssä myös yksityissektorilla. Psykologian sovellusalueet ovat monipuoliset ja työelämässä psykologit ovat sijoittuneina hyvin monilla eri työaloilla.

PSYKOLOGIT TYÖELÄMÄSSÄ

Psykologien ammatillinen järjestäytyminen on suuri, sillä yli 90 % ammatissa toimivista psykologeista on Suomen Psykologiliiton jäseniä. Valtaosa, eli noin 65 % psykologeista työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa tai työvoimatoimistoissa. Nykyisin yhä useampi psykologi on työssä myös yksityissektorilla, jossa psykologit toimivat esimerkiksi kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, psykoterapeutteina, konsultteina ja henkilöstöpäälliköinä.

Psykologi mm. keskustelee, neuvoo, tukee ja auttaa elämän erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Psykologi esim. suunnittelee ja ohjaa mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta, tekee psykologisia tutkimuksia, kirjoittaa lausuntoja ja lähetteitä sekä antaa mahdollisesti myös psykoterapiaa. Julkisen terveydenhuollon lisäksi psykologit voivat toimia työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia edistävissä tehtävissä kuten esim. ammatinvalinnan ohjauksessa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä, työterveyshuollossa tai työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä.

Psykologien sijoittuminen eri työaloilla: 

Sairaalat ja poliklinikat 17 %
Terveyskeskukset 12 %
Mielenterveystoimistot 12 %
Kasvatus- ja perheneuvolat 12 %
Yksityiset yritykset 12 %
Työhallinto 11 %
Oppilaitokset ja yliopistot 8 %
Koulutoimi 6 %
Valtion virastot 5 %
Muu sosiaalitoimi 3 %
Muu työpaikka 2 %

Lähde: Suomen Psykologiliitto

PSYKOLOGIEN KOULUTUS JA LAILLISTAMINEN

Psykologiksi valmistutaan suorittamalla yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto psykologian oppiaineessa. Psykologin ammattia saa harjoittaa vain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama ammattihenkilö, joka on suorittanut vähintään psykologian maisterin tutkinnon (PsM). Suomessa psykologiksi voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Maisterin tutkinnon lisäksi psykologit voivat suorittaa myös yliopiston tieteellisiä jatko-koulutuksia, jolloin tutkintona on joko psykologian lisensiaatti (PsL) tai psykologian tohtori (PsT). Psykologian lisensiaattikoulutuksessa on tällä hetkellä mahdollista erikoistua johonkin viidestä psykologian sovellusalueesta: kehitys- ja kasvatuspsykologiaan, neuropsykologiaan, psykoterapiaan, terveyspsykologiaan tai työ- ja organisaatiopsykologiaan. Yliopistojen lisäksi myös lukuisat  muut koulutustahot ja -yhteisöt järjestävät psykologeille suunnattua ammatillista jatkokoulutusta.

Ammattinimikkeet psykologi, psykiatri ja psykoterapeutti saattavat helposti sekoittua keskenään, vaikka ero näiden välillä voi työnkuvasta riippuen olla hyvinkin  suuri. Psykologi on peruskoulutukseltaan psykologian maisteri, kun psykiatri on koulutukseltaan psykiatriaan erikoistunut lääkäri. Psykoterapeutit puolestaan ovat Valviran myöntämiä nimikesuojattuja ammattihenkilöitä, jotka ovat saaneet erillisen psykoterapeutin koulutuksen. Psykoterapeutit voivat olla peruskoulutukseltaan sekä psykologeja että psykiatreja tai muun soveltuvan sosiaali- ja terveydenalan ammatin harjoittajia.

PSYKOLOGIPALVELUIHIN HAKEUTUMINEN

Ensisijaisesti psykologipalveluja kannattaa tiedustella oman paikkakuntasi terveys- ja sosiaalitoimen palveluista. Lisäksi kuntien koulutoimessa toimii yleensä koulukohtaiset koulupsykologit, jotka auttavat lasten sekä nuorten koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa. Julkisten palveluiden ohella suuri osa psykologeista pitää myös yksityisvastaanottoa, tavallisimmin yksityisinä psykoterapeutteina tai neuropsykologeina.

Lisätietoa psykologille tai psykoterapeutille hakeutumisesta löydät Suomen Psykologiliiton kotisivulta. Sivulta mm. löytyy vuosittain julkaistavat psykologien psykoterapeutti- ja neuropsykologiluettelot, joita voit käyttää hyödyksesi etsiessäsi oman paikkakuntasi psykologeja. Hyödyksi psykologille hakeutumisessa on myös Psykologiliiton ylläpitämä Psykologien asiantuntijarekisteri, josta löytyy yli 1300 psykologin yhteystiedot. Verkostosta löydät mm. psykoterapeutin, psykologisen tutkimuksen suorittajan, kouluttajan, työnohjaajan tai muun asiantuntijan. Rekisterissä mukana olevat psykologit ovat kaikki Suomen Psykologiliiton jäseniä ja laillistettuja psykologeja.

Turun seudun psykologiyhdistys on 35 vuotta Varsinais-Suomessa toiminut Psykologiliiton paikallisyhdistys. Yhdistyksen kautta on mahdollista saada yhteys noin 750 psykologian alan asiantuntijaan monella eri sovellusalueella.