Avustukset

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jäse­net voi­vat anoa yhdis­tyk­sel­tä avus­tuk­sia kou­lu­tuk­seen ja kongres­sio­sal­lis­tu­mi­seen sekä näi­hin liit­ty­vien mat­ka­kus­tan­nus­ten tuke­mi­seen. Avus­tus­ta voi hakea vain sel­lai­seen kou­lu­tuk­seen, jota työ­nan­ta­ja ei muu­ten kus­tan­tai­si. Mikä­li avus­tus­ta hae­taan pidem­pään kou­lu­tuk­seen, tulee olla erik­seen mai­nit­tu, mihin pidem­män kou­lu­tuk­sen osaan avus­tus­ta haetaan.

Hal­li­tus ottaa pää­tös­tä teh­des­sä huo­mioon työ­nan­ta­jan mah­dol­li­sen tuen kou­lu­tuk­sel­le. Avus­tus­ta pyri­tään myön­tä­mään pää­sään­töi­ses­ti kou­lu­tuk­siin, jota työ­nan­ta­ja ei muu­ten kus­tan­na. Kui­ten­kin pie­ni työ­nan­ta­jan anta­ma rahal­li­nen tuki kou­lu­tuk­sel­le voi­daan hyväk­syä. Lisäk­si hal­li­tus pyr­kii pää­tök­ses­sään otta­maan huo­mioon eri sovel­lus­sek­to­rei­den väli­nen tasa­pai­non, ts. että avus­tuk­sia myön­net­täi­siin tasai­ses­ti psy­ko­lo­gian eri alueil­le. Hake­muk­sen kir­joit­ta­mi­ses­sa oli­si tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta mah­dol­li­siin vai­ku­tuk­siin Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Haki­jan tulee eri­tel­lä haet­ta­van kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­set ja myös mah­dol­li­nen työ­nan­ta­jan anta­ma tuki.

Pää­tök­seen vai­kut­taa ensi­si­jai­ses­ti se, miten avus­tet­ta­va toi­min­ta täyt­tää pää­asial­li­set avus­tus­kri­tee­rit (1–3), jois­ta vähin­tään yhden täy­tyy toteu­tua. Pää­tök­seen voi vai­kut­taa lisäk­si se, miten avus­tet­ta­va toi­min­ta täyt­tää tois­si­jai­set avus­tus­kri­tee­rit (4–5). Kri­tee­rien alle on lis­tat­tu lisä­ky­sy­myk­siä, joi­ta on hyvä käyt­tää apu­na hake­mus­ta kirjoitettaessa.

Pää­asial­li­set avustuskriteerit:

(1) Jäsen­ten ammattitiedon/taidon edistäminen

  • miten kou­lu­tus edis­tää amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä­si/am­mat­ti-iden­ti­teet­tiä täl­lä het­kel­lä tai pidem­mäl­lä aikajaksolla?
  • tar­jo­aa­ko kou­lu­tus sel­lais­ta tietoa/taitoa, jota voit sovel­taa työssäsi?

(2) Psy­ko­lo­gis­ten pal­ve­lui­den laa­dun ja luo­tet­ta­vuu­den edistäminen

  • aut­taa­ko kou­lu­tus sinua yllä­pi­tä­mään osaa­mis­ta­si riit­tä­väl­lä tasolla?
  • tuo­ko kou­lu­tus työyh­tei­söö­si uut­ta osaamista?
  • edis­tää­kö kou­lu­tus psy­ko­lo­gis­ten pal­ve­lui­den tar­jon­taa, laa­tua ja moni­puo­li­suut­ta työpaikallasi/sovellusalallasi?

(3) Psy­ko­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen edistäminen

  • miten kou­lu­tus liit­tyy tutkimusalaasi?

Tois­si­jai­set avustuskriteerit:

(4) Psy­ko­lo­gi­sen tie­don ja tai­don käy­tön edis­tä­mi­nen Var­si­nais-Suo­men yhteiskuntapolitiikassa

  • Voi­ko kou­lu­tus­ta hyö­dyn­tää kun­nal­li­ses­sa tai maa­kun­nal­li­ses­sa poli­tii­kas­sa (esim. hyvin­voin­tia­lu­een elimissä)?

(5) Psy­ko­lo­gien ase­man ja työ­olo­suh­tei­den edistäminen. 

  • voi­ko kou­lu­tus­ta hyö­dyn­tää käyt­tää työ­pai­kan, sovel­lusa­lan tai ammat­ti­kun­nan edunvalvonnassa?

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­kau­den aika­na avus­tus­ta jae­taan yhteen­sä 1600 euroa, joka jakaan­tuu kah­den hakua­jan­koh­dan kes­ken. Haki­ja itse mää­rit­te­lee haet­ta­van avus­tus­sum­man mää­rän, mut­ta kui­ten­kin siten, että haki­jan on eri­tel­tä­vä, mis­tä kysei­nen sum­ma koos­tuu. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus päät­tää lopul­li­ses­ta avus­tus­sum­man mää­räs­tä jokai­sen avus­tuk­sen koh­dal­la erik­seen. Sama jäsen voi saa­da avus­tuk­sen kor­kein­taan joka toi­nen vuosi.

Avus­tus mak­se­taan alku­pe­räi­siä kuit­ti­to­sit­tei­ta vas­taan, kun hen­ki­lö on kir­joit­ta­nut avus­te­tus­ta toi­min­nas­ta jul­kais­ta­van kir­joi­tuk­sen Lou­na­tuu­leen. Kir­joi­tuk­sen tulee olla tätä tar­koi­tus­ta var­ten laa­dit­tu, haki­jan yksin kir­joit­ta­ma jut­tu­muo­toi­nen ei-tie­teel­li­nen kir­joi­tus (esim. oppi­mis­päi­vä­kir­ja­mai­nen kuvaus semi­naa­rin tms. annis­ta). Kir­joi­tuk­sen sopi­va pituus on 1–3 A4-lius­kaa, ja se tulee toi­mit­taa teks­ti­tie­dos­to­na (esim. MS Word tai Open Office Word) säh­kö­pos­tit­se Lou­na­tuu­len pää­toi­mit­ta­jal­le lounatuuli(at)tupsy.fi.

Avus­tus­ta voi hakea vuo­den aika­na kah­te­na ajan­koh­ta­na (syk­sy ja kevät) joko etu­kä­teen tai takau­tu­vas­ti. Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set perus­te­lui­neen ja talous­ar­vioi­neen toi­mi­te­taan yhdis­tyk­sen talous­vas­taa­val­le talous(at)tupsy.fi vuo­sit­tain joko 1.5. tai 1.11. men­nes­sä. Hake­muk­set talous­vas­taa­val­le voi toi­mit­taa joko säh­kö­pos­tit­se tai kir­jeit­se, pos­tio­soi­tet­ta voi tie­dus­tel­la talous­vas­taa­val­ta säh­kö­pos­tit­se. Hal­li­tus ilmoit­taa avus­tuk­sen saa­neil­le haki­joil­le avus­tus­pää­tök­sis­tä henkilökohtaisesti.