Lounatuuli

Lou­na­tuu­li on Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kah­des­ti vuo­des­sa ilmes­ty­vä jäsen­tie­do­te­leh­ti. Leh­den pää­asial­li­nen teh­tä­vä on tie­dot­taa jäse­nis­töä yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­ta sekä toi­mia jäse­nien edun­val­von­nan kana­va­na. Pai­kal­li­syh­dis­tys­tä kos­ke­vien aihei­den lisäk­si seu­raa Lou­na­tuu­li tark­kaa­vai­ses­ti myös koko Psy­ko­lo­gi­lii­ton uuti­sia ja toimintaa.

Var­si­nai­seen edun­val­von­taan ja yhdis­tys­toi­min­taan liit­ty­vien tee­mo­jen lisäk­si jul­kais­taan Lou­na­tuu­les­sa yhdis­tyk­sen jäse­nien omia kir­joi­tuk­sia ja artik­ke­lei­ta useil­ta psy­ko­lo­gian sovel­lusa­lueil­ta. Jul­kai­sut voi­vat olla esim. vapaa­muo­toi­sia mat­ka­ker­to­muk­sia kongres­si- ja kou­lu­tus­ta­pah­tu­mis­ta, kuvauk­sia opis­ke­li­joi­den opin­to­mat­kois­ta, yksit­täi­siä hen­ki­lö­haas­tat­te­lu­ja, tut­ki­mus­kat­sauk­sia sekä tut­ki­mus­se­los­tei­ta tai lähes mitä tahan­sa mui­ta jäsen­ten laa­ti­mia kir­joi­tuk­sia. Leh­teen sopi­via jut­tui­deoi­ta ja ehdo­tuk­sia leh­den sisäl­lök­si voi lähet­tää leh­den päätoimittajalle.

ILMOITTAMINEN JA MAINOSTAMINEN

Ilmoi­tuk­set ovat yhdis­tyk­sen yksi­tyis­jä­se­nil­le ilmai­sia. Mai­nos­ti­lan hin­ta yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le ovat: nel­jän­nes­si­vu 125 €, puo­li sivua 250 € ja koko sivu 500 €. Leh­ti tavoit­taa keväi­sin ja syk­syi­sin yhteen­sä noin 900 psy­ko­lo­gia tai psy­ko­lo­gian opis­ke­li­jaa Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Mikä­li haluat ilmoit­taa tai mai­nos­taa Lou­na­tuu­les­sa, niin ota yhteyt­tä leh­den päätoimittajaan.