Tupsyn kevään ja kesän virkistystapahtumat

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le kevään jat­kok­si kak­si vir­kis­tys­ta­pah­tu­maa, teen­mais­te­lun ke 30.5. ja kon­sert­ti-illan Naan­ta­lin musiik­ki­juh­lil­la to 14.6. Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla.

Keväi­sin terveisin

Tup­syn johtokunta

************************

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja mais­te­le­maan tee­tä!

Tup­sy jär­jes­tää teen­mais­te­luil­lan kes­ki­viik­ko­na 30.5. klo 18–19.30. Paik­ka­na on Turun Tee­pol­ku (Huma­lis­ton­ka­tu 13).

Tee­po­lun kuvaus tapah­tu­mas­ta kuu­luu: ”Kurs­sin tar­koi­tus on toi­mia joh­da­tuk­se­na laa­duk­kaan teen maa­il­maan. Ker­rom­me lyhyes­ti teen his­to­rias­ta ja jaot­te­lus­ta eri tee­tyyp­pei­hin. Tutus­tum­me eri­lai­siin teen makui­hin hau­dut­ta­mal­la ja mais­te­le­mal­la 4–5 kuu­lui­saa tee­laa­tua.”

Tapah­tu­man hin­ta on 10 € / hlö. Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen tiedottaja@tupsy.fi per­jan­tai­hin 18.5. men­nes­sä. Mak­suoh­jeet saat vahvistusviestissä.

************************

Meil­le on varat­tu 20 hyvää paik­kaa Came­ra­ta Ire­lan­din kon­ser­tis­ta to 14.6. klo 19 Naan­ta­lin kirkossa.

Kon­ser­tis­sa esiin­tyy yksi Euroo­pan joh­ta­vis­ta kama­rior­kes­te­reis­ta pia­nis­ti-kapel­li­mes­ta­rin­sa Bar­ry Dougla­sin joh­dol­la. Bar­ry on voit­ta­nut mm. mai­neik­kaan Tsai­kovs­ki-pia­no­kil­pai­lun ja toi­mii kon­ser­tis­sa myös solis­ti­na. Ohjel­ma on kesäi­nen ja moni­puo­li­nen koko­nai­suus mm. Mozar­tin ja Men­dels­soh­nin musiikkia.

Liput mak­sa­vat nor­maa­lis­ti á 69 €. Tup­sy spon­so­roi lip­pu­ja ja psy­ko­lo­gin lipun hin­ta on 25 euroa.

Ennen kon­sert­tia klo 18 nos­te­taan mal­jat kuo­hu­vaa alka­val­le kesäl­le sivistysvirastolla/puistossa sään salliessa.

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set otsi­kol­la ”Naan­ta­lin musiik­ki­juh­lat kon­sert­ti 14.6. klo19” voi lähet­tää osoit­tee­seen forsman@tupsy.fi

Mikä­li toi­vot alko­ho­li­ton­ta mal­jaa kesäl­le, vies­tit­hän täs­tä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Vah­vis­tus­vies­tis­sä saat myös maksuohjeet.

Liput musiik­ki­juh­lien kon­sert­tei­hin ovat suo­sit­tu­ja ja ole­tuk­se­na on, että nämä­kin lop­pu­vat pian. Sik­si kan­nat­taa päät­tää kesäi­sen tors­tain iltaoh­jel­mas­ta jo nyt.

Koko ohjel­ma on osoit­tees­sa www.naantalinmusiikkijuhlat.fi.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa konserttiin!