Tupsyn lajikokeiluna joulukuussa: uintitekniikka!

Laji­ko­kei­lu pide­tään maa­nan­tai­na 11.12. klo 16:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lis­sa (Uima­hal­lin­pol­ku 4, 20320 Tur­ku). Tapaa­mi­nen ensin uima­hal­lin aulas­sa, ja itse laji­ko­kei­lu kes­tää tun­nin (16:45–17:45). Mukaan mah­tuu 10 uima­ria. Tar­vit­set varus­teik­si pyyh­keen, uima-asun, mie­lel­lään uima­la­sit sekä juomapullon.

Uin­ti on teho­kas lii­kun­ta­muo­to, joka sovel­tuu lähes kai­kil­le. Nos­te hel­pot­taa vedes­sä liik­ku­mis­ta, mut­ta toi­saal­ta veden vas­tus tuo moni­puo­lis­ta kuor­mi­tus­ta koko kehol­le. Uin­ti­tek­niik­ka­ko­kei­lus­sa pää­set ohjaa­jan avul­la hio­maan tek­niik­kaa­si. Opit vapaa­uin­nin ja rin­tauin­nin perus­tai­dot. Kokei­luun ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki syvään altaa­seen uskal­ta­vat, ja tun­ti sovel­tuu myös uin­tia jo har­ras­ta­neil­le, sil­lä tek­niik­ka­har­joi­tuk­sia voi­daan sovel­taa tai­to­ta­son mukaan. Kokei­lu pide­tään 4m syvyi­ses­sä hyppyaltaassa.

 

Tup­syn jäse­nil­le laji­ko­kei­lu kus­tan­taa vain uima­hal­lin sisään­pää­sy­mak­sun (8€/5,5€ alen­nus­ryh­mät). Mak­su mak­se­taan saa­pues­sa kokei­luun. Tup­sy tar­jo­aa tek­niik­kao­pas­tuk­sen, ja kokei­lun jäl­keen voi jää­dä naut­ti­maan esi­mer­kik­si läm­pi­mäs­tä moni­toi­mial­taas­ta, tai vaik­ka reip­pail­la vie­lä kun­to­sa­lil­le halutessaan.

 

Ilmoit­tau­tu­mi­set 4.12. men­nes­sä osoit­tee­seen: opiskelijat@tupsy.fi.

 

Tup­sys­tä pai­kal­la on toi­nen opis­ke­li­jae­dus­ta­jis­ta, Tea Uimonen.

 

Ter­ve­tu­loa uimaan!

Tup­sy