Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen 3.10.2018

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­seen 3.10. ravin­to­la Tårgetiin!

Ohjel­ma

klo 18.00 — noin 19.00 Syys­ko­kous (alla esityslista)

noin klo 19 Puna­vii­ni­mais­te­lu + Tår­ge­tin juus­to­lank­ku (10e omavastuu)

Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net. Joh­to­kun­ta­pai­kois­ta kiin­nos­tu­nei­ta pyy­däm­me otta­maan yhteyt­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jaan ennen syys­ko­kous­ta. Joh­to­kun­taan halua­vien tulee olla läs­nä kokouk­ses­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti ilmais­ta haluk­kuu­ten­sa ja lähet­tää val­ta­kir­ja joh­to­kun­taan liit­ty­mi­ses­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jal­le. Pyy­dä täs­tä tar­vit­taes­sa puheen­joh­ta­jal­ta lisäin­foa. Mikä­li haluk­kai­ta on paik­ko­ja enem­män, valin­nas­ta äänestetään.

Tup­syn joh­to­kun­ta kokoon­tuu kuu­kausit­tain ja suun­nit­te­lee Tup­syn toi­min­taa joh­to­kun­nan jäsen­ten oman jak­sa­mi­sen ja innok­kuu­den mukaan. Joh­to­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta mak­se­taan pie­ni kokous­palk­kio vuo­den lopul­la. Joh­to­kun­nan toi­min­nas­ta voi lukea pian pos­ti­luuu­kus­ta tipah­ta­vas­ta Lou­na­tuu­les­ta tai kysel­lä lisää puheenjohtajalta. 

ESITYSLISTA

I Kokouk­sen järjestäytyminen

 

 1. Kokouk­sen avaus.
 2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta.
 3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta.
 4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen.
 5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.

 

II Var­si­nai­set kokousasiat

 

 1. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2019.
 2. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palk­kiot vuo­del­le 2019.
 3. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen talous­ar­vio vuo­del­le 2019.
 4. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuo­del­le 2019.
 5. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set vara­jä­se­nen­sä vuo­del­le 2019.
 6. Muut esil­le tule­vat asiat
 7. Kokouk­sen päättäminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tit­se puheen­joh­ta­jal­le Jade Ant­ti­lal­le 25.9. men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se pj@tupsy.fi. Voit osal­lis­tua vain syys­ko­kouk­seen, vain vii­nin­mais­te­luun tai kum­paan­kin. Syys­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vat lai­te­taan kui­ten­kin etusi­jal­le viininmaistelussa. 

Ilmoi­tat­han ilmoit­tau­tues­sa­si seu­raa­vat tiedot:

 1. NIMI
 2. SÄHKÖPOSTI
 3. OSALLISTUTKO VAIN SYYSKOKOUKSEEN, VAIN VIININMAISTELUUN VAI KUMPAANKIN?
 4. MIKÄLI OSALLISTUT SYYSKOKOUKSEEN, ILMOITATHAN MAHDOLLISET ERITYISRUOKAVALIOSI
 5. SAAKO OSALLISTUMISESI NÄKYÄ MUILLE OSALLISTUJILLE SÄHKÖPOSTIN VASTAANOTTAJALISTASSA?