Hallitus 2024

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­luu puheen­joh­taja sekä 4–8 var­si­naista jäsen­tä ja vara­jä­se­niä. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja hal­li­tuk­sen kaik­ki jäse­net vali­taan jäsen­ten kes­kuu­des­ta vuo­sit­tain pidet­tä­väs­sä syys­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tuk­sen toi­min­ta­kausi on yksi kalenterivuosi.

Alla on lis­tat­tu­na Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­net vuon­na 2024. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa tunnus(at)tupsy.fi: lähet­täes­sä­si s‑postia muis­tat­han kor­va­ta osoit­teen (at)-osan @-merkillä.

Koko hal­li­tuk­sen tavoi­tat osoit­tees­ta hallitus(at)tupsy.fi

 

Ina­ri Harjuniemi Puheen­joh­ta­ja pj(at)tupsy.fi
Maria Män­ty­lä Vara­pu­heen­joh­ta­ja vpj(at)tupsy.fi
Anna Nie­mi­nen Sih­tee­ri sihteeri(at)tupsy.fi
Tuu­li Lindén Jäsen­sih­tee­ri jasensihteeri(at)tupsy.fi
Eve­lii­na Äärelä Ammat­tia­siain­vas­taa­va palkkavastaava(at)tupsy.fi
Tii­na Kemppainen Työ­tais­te­lu­vas­taa­va,
Lou­na­tuu­len päätoimittaja
palkkavastaava(at)tupsy.fi
lounatuuli(at)tupsy.fi
Kat­ri Blomqvist
Tie­dot­ta­ja tiedottaja(at)tupsy.fi
Han­na Määttänen
Talous­vas­taa­va talous(at)tupsy.fi 
Ali­sa Seppä
Some­vas­taa­va,
Hal­li­tuk­sen varajäsen
some(at)tupsy.fi
Jen­na Lehtinen
Opis­ke­li­ja­vas­taa­va (Fobia ry), Hal­li­tuk­sen varajäsen opiskelijat(at)tupsy.fi
Ceci­lia Engblom
Opis­ke­li­ja­vas­taa­va (Impuls rf), Hal­li­tuk­sen varajäsen opiskelijat(at)tupsy.fi
Emma Neva­la
Vuo­si­juh­la­vas­taa­va vuosijuhla(at)tupsy.fi
Jas­mi­na Lagerqvist Hal­li­tuk­sen varajäsen  
Susan­na Lindström Hal­li­tuk­sen varajäsen  
Jani­na Nurminen Hal­li­tuk­sen varajäsen  
Karo­lii­na Piispanen Hal­li­tuk­sen varajäsen  
Satu Öst­man Hal­li­tuk­sen varajäsen  

 

 

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vänä on joh­taa ja edus­taa yhdis­tystä sään­tö­jen ja kokous­ten pää­tös­ten mukaisesti.

Tär­kei­tä toi­min­ta-aluei­ta ovat virkistys‑, kou­lu­tus- ja alum­ni­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen sekä jäsen­ten ammat­tiyh­dis­tys­tie­tou­den lisää­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen. Hal­li­tus laa­tii myös vuo­sit­tain yhdis­tyk­sen toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man, huo­leh­tii yhdis­tyk­sen varois­ta ja kir­jan­pi­dosta, pitää yllä yhdis­tyk­sen jäsen­luet­te­loa sekä hyväk­syy ja erot­taa yhdi­styk­sen jäsenet.

Hal­li­tus kokous­taa vuo­den aika­na ker­ran kuu­kau­des­sa. Hal­li­tus voi tar­vit­taessa perus­taa avuk­seen eri teh­tä­viä var­ten eril­li­siä valio– ja toi­mi­kun­tia tai koko­nai­sia työ­ryh­miä. Hal­li­tus pitää kiin­teää yhteyt­tä Tup­syn liit­to­val­tuus­toe­dus­ta­jiin, Psy­ko­lo­gi­liit­toon sekä mui­hin yhteistyöjärjestöihin.