Johtokunta 2019

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­taan kuu­luu puheen­joh­taja sekä 4–8 var­si­naista jäsen­tä ja vara­jä­se­niä. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja joh­to­kun­nan kaik­ki jäse­net vali­taan jäsen­ten kes­kuu­des­ta vuo­sit­tain pidet­tä­väs­sä syys­ko­kouk­ses­sa. Joh­to­kun­nan toi­min­ta­kausi on yksi kalen­te­ri­vuo­si.

Alla on lis­tat­tu­na Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan jäse­net vuon­na 2019. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa tunnus(at)tupsy.fi: lähet­täes­sä­si s-pos­tia muis­tat­han kor­va­ta osoit­teen (at)-osan @-merkillä.

Koko joh­to­kun­nan tavoi­tat osoit­tees­ta johtokunta(at)tupsy.fi

Jade Ant­ti­la Puheen­joh­ta­ja pj(at)tupsy.fi
Alar Kas­ki­kal­lio Vara­pu­heen­joh­ta­ja / Talou­den­hoi­ta­ja talous(at)tupsy.fi
Satu Hen­riks­son Sih­tee­ri / jäsen­sih­tee­ri sihteeri(at)tupsy.fi/
Tuu­la Sten­berg Tie­dot­ta­ja tiedottaja(at)tupsy.fi
Outi Alan­ko Palk­ka­vas­taa­va palkkavastaava(at)tupsy.fi
Maria Paa­vi­lai­nen Opis­ke­li­ja­vas­taa­va (Fobia ry) opiskelijat(at)tupsy.fi
Aino Män­ty­saa­ri Opis­ke­li­ja­vas­taa­va (Impuls ry) opiskelijat(at)tupsy.fi
Ceci­lia Fors­man Joh­to­kun­nan jäsen forsman(at)tupsy.fi
Riik­ka Heik­ki­lä Joh­to­kun­nan jäsen heikkila(at)tupsy.fi
Pia Nie­mi­nen Joh­to­kun­nan jäsen nieminen(at)tupsy.fi
Eli­sa Yli­kos­ki Joh­to­kun­nan vara­jä­sen  

 

 

JOHTOKUNNAN TOIMINTA

Joh­to­kun­nan teh­tä­vänä on joh­taa ja edus­taa yhdis­tystä sään­tö­jen ja kokous­ten pää­tös­ten mukai­sesti.

Tär­kei­tä toi­min­ta-aluei­ta ovat vir­kis­tys-, kou­lu­tus- ja alum­ni­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen sekä jäsen­ten ammat­tiyh­dis­tys­tie­tou­den lisää­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen. Joh­to­kun­ta laa­tii myös vuo­sit­tain yhdis­tyk­sen toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man, huo­leh­tii yhdis­tyk­sen varois­ta ja kir­jan­pi­dosta, pitää yllä yhdis­tyk­sen jäsen­luet­te­loa sekä hyväk­syy ja erot­taa yhdi­styk­sen jäse­net.

Joh­to­kunta kokous­taa vuo­den aika­na ker­ran kuu­kau­des­sa. Joh­to­kunta voi tar­vit­taessa perus­taa avuk­seen eri teh­tä­viä var­ten eril­li­siä valio– ja toi­mi­kun­tia tai koko­nai­sia työ­ryh­miä. Joh­to­kunta pitää kiin­teää yhteyt­tä Tup­syn liit­to­val­tuus­toe­dus­ta­jiin, Psy­ko­lo­gi­liit­toon sekä mui­hin yhteis­työ­jär­jes­töi­hin.