Johtokunta 2018

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­taan kuu­luu puheen­joh­taja sekä 4–8 var­si­naista jäsentä ja varajäseniä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan kaikki jäsenet valitaan jäsenten keskuudesta vuosittain pidettävässä syyskokouksessa. Johtokunnan toimintakausi on yksi kalenterivuosi.

Alla on listattuna Turun seudun Psykologiyhdistyksen johtokunnan jäsenet vuonna 2018. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa tunnus(at)tupsy.fi: lähettäessäsi s-postia muistathan korvata osoitteen (at)-osan @-merkillä.

Koko johtokunnan tavoitat osoitteesta johtokunta(at)tupsy.fi

Jade Anttila Puheenjohtaja pj(at)tupsy.fi
Alar Kaskikallio Varapuheenjohtaja / Taloudenhoitaja talous(at)tupsy.fi
Pia Nieminen Sihteeri sihteeri(at)tupsy.fi/
Tuula Stenberg Tiedottaja tiedottaja(at)tupsy.fi
Jesse Eteläaho Jäsensihteeri etelaaho(at)tupsy.fi
Outi Alanko Palkkavastaava palkkavastaava(at)tupsy.fi
Reetta Lauretsalo Opiskelijavastaava (Fobia ry) opiskelijat(at)tupsy.fi
Amanda Salenius Opiskelijavastaava (Impuls ry) opiskelijat(at)tupsy.fi
Cecilia Forsman Johtokunnan jäsen forsman(at)tupsy.fi
Elisa Ylikoski Johtokunnan varajäsen  

 

JOHTOKUNNAN TOIMINTA

Joh­to­kun­nan teh­tä­vänä on joh­taa ja edus­taa yhdis­tystä sään­tö­jen ja kokous­ten pää­tös­ten mukai­sesti.

Tärkeitä toiminta-alueita ovat virkistys-, koulutus- ja alumnitapahtumien järjestäminen sekä jäsenten ammattiyhdistystietouden lisääminen ja ylläpitäminen. Johtokunta laa­tii myös vuo­sit­tain yhdis­tyk­sen toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man, huolehtii yhdis­tyk­sen varoista ja kir­jan­pi­dosta, pitää yllä yhdis­tyk­sen jäsen­luet­te­loa sekä hyväk­syy ja erot­taa yhdi­styk­sen jäse­net.

Joh­to­kunta kokous­taa vuo­den aikana ker­ran kuussa. Joh­to­kunta voi tar­vit­taessa perus­taa avuk­seen eri teh­tä­viä var­ten eril­li­siä valio– ja toi­mi­kun­tia tai koko­nai­sia työryhmiä. Joh­to­kunta pitää kiin­teää yhteyttä Tupsyn liittovaltuustoedustajiin, Psy­ko­lo­gi­liit­toon sekä mui­hin yhteis­työ­jär­jes­töi­hin.