Johtokunta 2022

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­taan kuu­luu puheen­joh­taja sekä 4–8 var­si­naista jäsen­tä ja vara­jä­se­niä. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja joh­to­kun­nan kaik­ki jäse­net vali­taan jäsen­ten kes­kuu­des­ta vuo­sit­tain pidet­tä­väs­sä syys­ko­kouk­ses­sa. Joh­to­kun­nan toi­min­ta­kausi on yksi kalenterivuosi.

Alla on lis­tat­tu­na Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan jäse­net vuon­na 2022. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa tunnus(at)tupsy.fi: lähet­täes­sä­si s‑postia muis­tat­han kor­va­ta osoit­teen (at)-osan @-merkillä.

Koko joh­to­kun­nan tavoi­tat osoit­tees­ta johtokunta(at)tupsy.fi

 

Jani­na Nurminen Puheen­joh­ta­ja pj(at)tupsy.fi
Maria Män­ty­lä Vara­pu­heen­joh­ta­ja vpj(at)tupsy.fi
Emma Neva­la Sih­tee­ri sihteeri(at)tupsy.fi
Tuu­li Turunen Jäsen­sih­tee­ri jasensihteeri(at)tupsy.fi
Han­na Määttänen Ammat­tia­siain­vas­taa­va palkkavastaava(at)tupsy.fi
Lau­ra Saloluoma Tie­dot­ta­ja tiedottaja(at)tupsy.fi
Alar Kas­ki­kal­lio Talous­vas­taa­va talous(at)tupsy.fi
Susan­na Lindström Lyy­ti­vas­taa­va lyyti(at)tupsy.fi 
Jade Ahti Lou­na­tuu­len pää­toi­mit­ta­ja, joh­to­kun­nan varajäsen
lounatuuli(at)tupsy.fi
Emi­lia Tenho Opis­ke­li­ja­vas­taa­va (Fobia ry), Joh­to­kun­nan varajäsen opiskelijat(at)tupsy.fi
Oner­va Lahtinen Opis­ke­li­ja­vas­taa­va (Impuls rf), Joh­to­kun­nan varajäsen opiskelijat(at)tupsy.fi
Ceci­lia Forsman Joh­to­kun­nan varajäsen  
Karo­lii­na Piispanen
Joh­to­kun­nan varajäsen  
Satu Öst­man Joh­to­kun­nan varajäsen  
     
     
     

 

 

JOHTOKUNNAN TOIMINTA

Joh­to­kun­nan teh­tä­vänä on joh­taa ja edus­taa yhdis­tystä sään­tö­jen ja kokous­ten pää­tös­ten mukaisesti.

Tär­kei­tä toi­min­ta-aluei­ta ovat virkistys‑, kou­lu­tus- ja alum­ni­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen sekä jäsen­ten ammat­tiyh­dis­tys­tie­tou­den lisää­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen. Joh­to­kun­ta laa­tii myös vuo­sit­tain yhdis­tyk­sen toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man, huo­leh­tii yhdis­tyk­sen varois­ta ja kir­jan­pi­dosta, pitää yllä yhdis­tyk­sen jäsen­luet­te­loa sekä hyväk­syy ja erot­taa yhdi­styk­sen jäsenet.

Joh­to­kunta kokous­taa vuo­den aika­na ker­ran kuu­kau­des­sa. Joh­to­kunta voi tar­vit­taessa perus­taa avuk­seen eri teh­tä­viä var­ten eril­li­siä valio– ja toi­mi­kun­tia tai koko­nai­sia työ­ryh­miä. Joh­to­kunta pitää kiin­teää yhteyt­tä Tup­syn liit­to­val­tuus­toe­dus­ta­jiin, Psy­ko­lo­gi­liit­toon sekä mui­hin yhteistyöjärjestöihin.