Johtokunta 2017

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­taan kuu­luu puheen­joh­taja sekä 4–8 var­si­naista jäsentä ja varajäseniä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan kaikki jäsenet valitaan jäsenten keskuudesta vuosittain pidettävässä syyskokouksessa. Johtokunnan toimintakausi on yksi kalenterivuosi.

Alla on listattuna Turun seudun Psykologiyhdistyksen johtokunnan jäsenet vuonna 2017. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa tunnus(at)tupsy.fi: lähettäessäsi s-postia muistathan korvata osoitteen (at)-osan @-merkillä.

Koko johtokunnan tavoitat osoitteesta johtokunta(at)tupsy.fi

Jade Anttila PUHEENJOHTAJA pj(at)tupsy.fi
Alar Kaskikallio
VARAPUHEENJOHTAJA/ TALOUDENHOITAJA talous(at)tupsy.fi
Antti Kärnä
SIHTEERI/
PALKKAVASTAAVA
sihteeri(at)tupsy.fi/
palkkavastaava(at)tupsy.fi
Elisa Ylikoski TIEDOTTAJA tiedottaja(at)tupsy.fi
Jesse Eteläaho JÄSENSIHTEERI etelaaho(at)tupsy.fi
Tuula Stenberg
stenberg(at)tupsy.fi
Cecilia Forsman
forsman(at)tupsy.fi
Tea Uimonen  OPISKELIJAVASTAAVA (FOBIA) opiskelijat(at)tupsy.fi
 Janina Söderling   OPISKELIJAVASTAAVA (IMPULS)  opiskelijat(at)tupsy.fi

 

JOHTOKUNNAN TOIMINTA

Joh­to­kun­nan teh­tä­vänä on mm. joh­taa ja edus­taa yhdis­tystä sään­tö­jen ja kokous­ten pää­tös­ten mukai­sesti, pitää yllä yhdis­tyk­sen jäsen­luet­te­loa sekä hyväk­syä ja erot­taa yhdi­tyk­sen jäse­niä. Joh­to­kunta myös laa­tii vuo­sit­tain yhdis­tyk­sen toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man sekä hoi­taa yhdis­tyk­sen varoja ja huo­leh­tii yhdis­tyk­sen kir­jan­pi­dosta. Lisäksi joh­to­kun­nan tär­keänä teh­tä­vänä on yhdis­tyk­sen jäse­nille suun­na­tun vir­kis­tys­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen sekä opis­ke­li­joi­den ammat­tiyh­dis­tys­tie­tou­den lisää­mi­nen ja ylläpitäminen.

Joh­to­kunta kokous­taa vuo­den aikana ker­ran kuussa. Joh­to­kunta voi tar­vit­taessa perus­taa avuk­seen eri teh­tä­viä var­ten eril­li­siä valio– ja toi­mi­kun­tia tai koko­nai­sia työryhmiä. Joh­to­kunta pitää kiin­teää yhteyttä Psy­ko­lo­gi­liit­toon sekä mui­hin yhteis­työ­jär­jes­töi­hin.