Yhdistys

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys (lyh. Tupsy tai TuPsy) on vuonna 1975 perustettu Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsenyh­dis­tys. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toimialue on Varsinais-Suomi. Yhdis­tyk­sen kautta on mah­dol­lista tavoittaa yli 800 psy­ko­lo­gian alan asian­tun­ti­jaa monella eri sovel­lusa­lu­eella. Mikäli haluat ottaa yhteyttä yhdis­tyk­seen, niin voit lähet­tää säh­kö­pos­tia koko johtokunnalle (johtokunta(at)tupsy.fi) tai suo­raan jol­le­kin joh­to­kun­nan jäse­nelle (ks. Johtokunta 2016)

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tupsy on Turun alueen psykologien paikallinen ammattiyhdistys. Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja, järjestää koulutus-, ay- ja virkistystoimintaa sekä vaikuttaa julkiseen keskusteluun alueellisesti. Käytännön toimintaa paikallistasolla ohjaa yhdistyksen johtokunta. Johtokunta mm. hyväksyy liiton uudet jäsenet ja organisoi alueen psykologien edustuksen liiton eri toiminta-alueilla. Aktiivisessa yhdistyksessä myös muu jäsenistö seuraa alansa tapahtumia ja toimii aloitteellisesti.

YHDISTYKSEN JÄSENET JA VUOSIKOKOUKSET

Tupsyn jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Suomen Psykologiliiton jäsen, joka työ- tai asuinpaikkakuntansa perusteella valitsee paikallisyhdistyksekseen Turun seudun Psykologiyhdistyksen (ks. liittymisohjeet). Myös psykologian opiskelijat voivat liittyä Psykologiliiton ja paikallisyhdistyksen jäseneksi. Nämä kotisivut on suunnattu ensisijaisesti Turun seudun Psykologiyhdistyksen jäsenille, mutta sivuilta löytyy myös yleistä tietoa psykologeista ja psykologin ammatista.

Yhdis­tyk­sen kokouk­set pide­tään kaksi ker­taa vuo­dessa: kevät­ko­kous pide­tään maa­lis­kuun aikana ja syys­ko­kous syys-lokakuun aikana. Kokousten ­kut­suista ja esi­tys­lis­toista tiedotetaan jäsenille yhdistyksen kotisivulla ja sähköpostitse. Mikäli yhdis­tyk­sen jäsen haluaa saada jon­kin asian yhdis­tyk­sen var­si­nai­sen kokouk­sen käsi­tel­tä­väksi, se on esi­tet­tävä joh­to­kun­nalle kir­jal­li­sesti kevät­ko­kousta var­ten ennen tam­mi­kuun lop­pua ja syys­ko­kousta var­ten ennen hei­nä­kuun loppua.

Toimintakauden 2015 alkupuolella Tupsyyn kuului yhteensä 822 jäsentä, jolloin Tupsyn jäsenet muodostivat noin 12,1 % Psykologiliiton koko jäsenmäärästä.