Yhteydenotto

YHTEYDENOTTO JÄSENIÄ VARTEN

Yksit­täi­set jäse­net ovat par­hai­ten yhtey­des­sä Tup­syyn lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia suo­raan hal­li­tuk­sen jäse­nil­le (ks. Tup­syn hal­li­tus). Mikä­li tar­vit­set jon­kun hal­li­tuk­sen jäse­nen koti­pos­tio­soit­teen, niin voit pyy­tää sitä ko. hen­ki­löl­tä sähköpostitse.

YHTEYDENOTTO YHDISTYKSEN ULKOPUOLELTA

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys on 45 vuot­ta Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­nut Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys. Yhdis­tyk­sen kaut­ta on mah­dol­lis­ta saa­da yhteys yli 900 psy­ko­lo­gian alan asian­tun­ti­jaan monel­la eri sovel­lusa­lu­eel­la. Mikä­li haluat ottaa yhteyt­tä yhdis­tyk­seen, niin voit lähet­tää säh­kö­pos­tia suo­raan jol­le­kin hal­li­tuk­sen jäse­nel­le tai käyt­tää alla ole­vaa yhteydenottolomaketta.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Voit lähes­tyä Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys­tä täyt­tä­mäl­lä ohei­sen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen. Vies­ti­si välit­tyy yhdis­tyk­sen tie­dot­ta­jal­le ja tar­vit­taes­sa myös koko hal­li­tuk­sel­le. Mikä­li haluat, että Sinuun ote­taan yhteyt­tä vies­tiä­si kos­kien, niin muis­tat­han lisä­tä omat yhteystietosi.

  Nimi (vapaa­eh­toi­nen)

  Yhtei­sö / Yri­tys (vapaa­eh­toi­nen)

  Säh­kö­pos­ti (vapaa­eh­toi­nen)

  Aihe (pakol­li­nen)

  Vies­ti (pakol­li­nen)

  PALAUTTEEN ANTAMINEN

  Yhdis­tyk­sen jäse­net voi­vat käyt­tää yllä ole­vaa loma­ket­ta myös palaut­teen anta­mi­seen. Lomak­keen avul­la voit mil­loin tahan­sa antaa vapaa­ta (ja halu­tes­sa­si myös nime­tön­tä) palau­tet­ta Tup­syn toi­min­nas­ta ja tapah­tu­mis­ta kuten esim. kokouk­sis­ta, kou­lu­tuk­sis­ta, vir­kis­tys- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­ta tai hal­li­tuk­sen toi­min­nas­ta. Kaik­ki jäse­nil­tä saa­tu palau­te on tär­ke­ää, ja se huo­mioi­daan suun­ni­tel­taes­sa ja kehi­tet­täes­sä yhdis­tyk­sen toimintaa.