Monikulttuurisuuden kohtaaminen ‑koulutus 9.3.

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää kes­ki­viik­ko­na 9.3. ilta­päi­vän mit­tai­sen kou­lu­tuk­sen moni­kult­tuu­ri­suu­den koh­taa­mi­ses­ta. Kou­lu­tus pide­tään Turun kau­pun­gin­kir­jas­ton Stu­dio-salis­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa jäse­nil­tä 30 e ja opis­ke­li­ja­jä­se­nil­tä 10 e. Kou­lu­tus sisäl­tää kah­vi­tuk­sen.  Lue lop­puun

Kevättervehdys

Täs­sä viestissä

1) Uusi joh­to­kun­ta ja kevään tapahtumakalenteri

2) Var­si­nais-Suo­men kou­lup­sy­ko­lo­gien sähköpostilista

3) Muis­tat­han päi­vi­te­tyt net­ti­si­vut & Facebook-ryhmän

Lue lop­puun