Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen järjestämään koulutukseen: Alakouluikäisten tunne-elämän tutkimus ilman projektiivisia menetelmiä

Kou­lu­tuk­ses­sa käsi­tel­lään mm. kuin­ka psy­ko­lo­gi voi arvioi­da lap­sen oirei­ta ja nii­tä yllä­pi­tä­viä teki­jöi­tä haas­tat­te­le­mal­la, arvioi­mal­la per­he­suh­tei­ta, lap­sen kiin­ty­mys­suh­de­mal­lia, var­hai­sia hai­tal­li­sia skee­mo­ja ja tun­tei­den sää­te­ly­kei­no­ja. Osal­lis­tu­jien toi­vo­taan pereh­ty­vän etu­kä­teen toi­mi­tet­ta­vaan teo­ria­ma­te­ri­aa­liin. Lue lop­puun