Psykologiliiton liikuntapäivät Turussa 7.–8.9.2019

Ter­ve­tu­loa Tup­syn jär­jes­tä­mil­le perin­tei­sil­le Psy­ko­lo­gi­lii­ton lii­kun­ta­päi­vil­le 7.–8.9.2019 Ruis­sa­lon kylpylään!

Tilai­suus alkaa klo 11.15 yhtei­sel­lä kokoon­tu­mi­sel­la ja päi­vien infolla.

Hin­nat (suluis­sa opiskelijahinnat):
Vain lau­an­tai – ei majoi­tus­ta, 70 € (40 €)
Molem­mat päi­vät – ei majoi­tus­ta, 90 € (50 €)
Majoi­tus 2‑hengen huo­nees­sa, 140 € (75 €)
Majoi­tus 1‑hengen huo­nees­sa, 180 €
Vain lau­an­tain illal­li­sel­le erik­seen osal­lis­tu­vat, 40 € (25 €)

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 31.7.2019 men­nes­sä täs­tä lin­kis­tä: https://www.lyyti.in/Liikuntapaivat2019_Ruissalo

Lue lisä­tie­dot päi­vien ohjel­mas­ta alta.

Lue lop­puun

Koulutus: Akuutti kriisityö nykyään 20.9.2019

Tup­sy jär­jes­tää 20.9.2019 kou­lu­tuk­sen aiheel­la Akuut­ti krii­si­työ nyky­ään. Krii­si­työ on nous­sut lähiai­koi­na sano­ma­leh­tien­kin aihei­siin ja sitä on kri­ti­soi­tu. Päi­väs­sä kuu­lem­me SPR:n psy­ko­lo­gien val­mius­ryh­män näke­myk­sen sii­tä, mitä psy­ko­lo­gi­nen krii­si­työ tänä päi­vä­nä on. Psy­ko­lo­gi on usein kun­nas­sa tai työ­pai­kal­la se, joka vas­taa krii­si­työs­tä ja joka osal­lis­tuu krii­si­suun­ni­tel­man tekemiseen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lyy­tis­sä, 10.9.2019 men­nes­sä:  https://www.lyyti.in/Akuutti_kriisityo_nykyaan_5449  
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sinut ohja­taan mak­sa­maan kou­lu­tus heti verk­ko­pan­kis­sa tai voit pyy­tää laskun. 
Hin­ta: 60 euroa, sisäl­tää ilta­päi­vä­kah­vin ja lounaan. 
Paik­ka: Scan­dic Julia, Turku
 
Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta alla.
 

Lue lop­puun

Palkka- ja työelämäilta 21.8.2019

Haluai­sit­ko lisä­tie­toa psy­ko­lo­gien palk­kauk­ses­ta, työn vaa­ti­vuu­den arvioin­neis­ta tai vaik­ka luot­ta­mus­mie­hen teh­tä­vis­tä? Osal­lis­tu Turun yli­opis­ton Pub 2 ‑salis­sa 21.8. klo 17–19 jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen, jos­sa puhu­ja­na on Psy­ko­lo­gi­lii­ton jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri Kat­ja Vähäkangas. 
 
Aiem­min Tup­sy on jär­jes­tä­nyt vas­taa­van infoil­lan val­mis­tu­vil­le opis­ke­li­joil­le, mut­ta tänä vuon­na kou­lu­tus ava­taan kai­kil­le jäse­nil­le työ­ko­ke­mus­vuo­sis­ta riip­pu­mat­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tilai­suu­teen tapah­tuu Lyy­tin kaut­ta 10.8 men­nes­sä: https://www.lyyti.fi/preview/Palkka_ja_tyoelamailta_2543
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä voit esit­tää omat kysy­myk­se­si Kat­jal­le. Tilai­suu­teen ilmoit­tau­tu­neil­le on tar­jol­la kevyt­tä syötävää.

Mentalisaatiokoulutus 23.8.2019

Tup­sy jär­jes­tää suur­ta kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tuk­sen vie­lä kol­man­nen ker­ran. Kak­si ensim­mäis­tä kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­tiin kevääl­lä ja ne sai­vat hyvää palau­tet­ta. Kat­so lisä­tie­dot alla.

 

Lue lop­puun