Kevätkokous 30.3

Vii­mek­si ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukai­ses­ti etä­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, joten kokous palau­tet­tiin Ravin­to­la Tår­get­tiin. Hie­man sen jäl­keen ravin­to­la ilmoit­ti ole­van­sa tois­tai­sek­si suljettu.

Tänään Psy­ko­lo­gi­liit­to on päi­vit­tä­nyt ohjeis­tus­taan, jon­ka mukaan etä­ko­koon­tu­mi­set ovat sit­ten­kin sal­lit­tu­ja täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa. Jär­jes­te­tään siis kevät­ko­kous ma 30.3. klo 18.00 etä­nä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 . Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Sky­pe-puhe­luun. Jos haluat osal­lis­tua kokouk­seen, mut­ta et sii­hen etäyh­teyk­sien kaut­ta pys­ty, niin ker­ro sii­tä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kis­sä. Kokoon­tu­mis­paik­ka jär­jes­te­tään, jos sii­hen on tarvetta. 

Kevätkokous 30.3.

Aiem­min ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous jär­jes­te­tään val­lit­se­van koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia Sky­pen kaut­ta. Sisä­mi­nis­te­riö on täs­men­tä­nyt ohjeis­tus­taan, että jul­kis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tus 10 ihmi­seen ei kos­ke yhdis­tys­ten kokouk­sia. Etä­osal­lis­tu­mi­nen ja kokouk­sen siir­tä­mi­nen eivät ole yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukaan mah­dol­lis­ta, joten kevät­ko­kous pide­tään sit­ten­kin alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti Ravin­to­la Tår­ge­tis­sa ma 30.3. klo 18.00. Ethän tule pai­kal­le, jos olet palan­nut 14 edel­li­sen päi­vän aika­na ulko­mail­ta, jos olet sai­raa­na tai sinul­la on hengitystieoireita. 

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki : https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070

Ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta 

Muutoksia kevään tapahtumiin

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si joh­to­kun­ta päät­ti eilen etä­ko­kouk­ses­saan muu­tok­sis­ta kevään tapah­tu­miin. Kevät­ko­kous jär­jes­te­tään etä­nä Sky­pen kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu edel­leen osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 , ja ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa on 24.3. asti. Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Skype-puheluun.

Lisäk­si jou­dum­me vali­tet­ta­vas­ti siir­tä­mään vuo­si­juh­lat syk­syl­le 2020. Tilan­ne on muut­tu­nut äkil­li­ses­ti ja jat­kam­me tilan­teen seu­raa­mis­ta. Tie­do­tam­me uusis­ta juh­lis­ta myöhemmin.

Ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta

Tervetuloa Tupsyn kevätkokoukseen

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kevät­ko­kouk­seen ma 30.3. klo 18 ravin­to­la Tårgettiin. 

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli käy­dään läpi vuo­den 2019 toi­min­taa. Kokouk­ses­sa tar­joil­laan juus­to­lau­ta­set sekä kah­via ja tee­tä. Kokouk­ses­sa on lois­ta­va mah­dol­li­suus saa­da tie­toa pai­kal­li­ses­ta toi­min­nas­ta sekä esit­tää toi­vei­ta Tup­syn jäse­nil­leen jär­jes­tä­mäs­tä toiminnasta. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Lyy­tis­sä 24.3. klo 18 mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070

Huom! Seu­raam­me koro­na­vi­ruk­sen tilan­net­ta ja ilmoi­tam­me tar­vit­taes­sa muu­tok­sis­ta. Sai­raa­na ei tule osal­lis­tua kokoukseen. 

Tervetuloa Tupsyn vuosijuhliin!

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys täyt­tää tänä vuon­na 45 vuotta!
Kaik­ki yhdis­tyk­sen jäse­net on läm­pi­mäs­ti kut­sut­tu vuo­si­juh­liin Ruis­sa­lon kan­san­puis­ton juh­la­sa­liin 9.5.2020. Tar­kem­pi kut­su ja ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­ty­vät sähköpostista. 

Mah­dol­li­set juh­laa kos­ke­vat kysy­myk­set voi
lähet­tää osoit­tee­seen: vuosijuhla(at)tupsy.fi

MITÄ: Tup­syn vuosijuhlat
MISSÄ: Ruis­sa­lon kan­san­puis­ton juh­la­sa­li, Kan­san­puis­ton­tie 76, Turku
MILLOIN: lau­an­tai­na 9.5.2020, saa­pu­mi­nen klo 17 alkaen, juh­la alkaa 17.30
MUUTA: Puku­koo­di: cocktail