Tule mukaan Tupsyn kranssikurssille

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen krans­si­kurs­sin yhteis­työs­sä Blom­ma Crea­ti­ven kans­sa ma 13.12. klo 16:00 Kåre­nin tilois­sa. Kurs­si sisäl­tää krans­sin teke­mi­seen tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ja ohjeet sekä kupli­van juo­man (vaih­toeh­toi­na alko­ho­lil­li­nen tai ‑holi­ton). Tapah­tu­man hin­ta Tup­syn jäse­nil­le on 35€. Saa­vu pai­kal­le heti nel­jäl­tä (tai hie­man yli), tapah­tu­ma kes­tää noin 1,5h. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa jo huo­men­na to 2.12. klo 20:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Mukaan mah­tuu 20 ensimmäistä.

Lue lop­puun

HOT-menetelmäkoulutus keväälle 2022

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen uusin­nan suo­si­tus­ta HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tuk­ses­ta. Kou­lu­tus vas­taa syk­syl­lä 2021 jär­jes­tet­tyä HOT-kou­lu­tus­ta eli on sisäl­löl­tään sama. Kou­lu­tus on kak­si­päi­väi­nen ja mukaan mah­tuu yhteen­sä 40 hen­ki­löä. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pie­ti­käi­nen. Kou­lu­tus sisäl­tää väli­teh­tä­viä, suo­si­tel­tu­na oheis­lu­ke­mis­to­na Arto Pie­ti­käi­sen teos Koh­ti arvois­ta­si (2014).

Mitä: HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tus, link­ki tapah­tu­maan lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tiin ennen kou­lu­tus­ta.
Mil­loin: 21.1.2022 ja 18.2.2022 klo 9–15:30
Hin­ta: 60 e
Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa ti 7.12. klo 18:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Täyt­tä­mäl­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen ilmoit­tau­dut suo­raan KUMPAANKIN koulutuspäivään.

Lue lop­puun