Ex-Etusivu

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys (lyh. Tup­sy tai TuP­sy) on Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nyh­dis­tys. Sen teh­tä­vä on toi­mia kana­va­na Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nis­tön välil­lä toi­min­ta-alu­eel­laan. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Tur­ku ja sen toi­mia­lue on Var­si­nais-Suo­mi. Yhdis­tyk­seen kuu­luu noin 900 jäsen­tä, jot­ka muo­dos­ta­vat 12,4 % koko Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsenmäärästä.

Tup­sy on Turun alu­een psy­ko­lo­gien pai­kal­li­nen ammat­tiyh­dis­tys. Yhdis­tys val­voo jäse­nis­tön­sä etu­ja, jär­jes­tää koulutus‑, ay- ja vir­kis­tys­toi­min­taa sekä vai­kut­taa jul­ki­seen kes­kus­te­luun alu­eel­li­ses­ti. Käy­tän­nön toi­min­taa pai­kal­lis­ta­sol­la ohjaa yhdis­tyk­sen joh­to­kun­ta. Joh­to­kun­ta mm. hyväk­syy lii­ton uudet jäse­net ja orga­ni­soi alu­een psy­ko­lo­gien edus­tuk­sen lii­ton eri toi­min­ta-alueil­la. Aktii­vi­ses­sa yhdis­tyk­ses­sä myös muu jäse­nis­tö seu­raa alan­sa tapah­tu­mia ja toi­mii aloit­teel­li­ses­ti. Näin jäse­nis­tön resurs­sit saa­daan hyö­dyn­net­tyä tehok­kaas­ti sekä pai­kal­li­ses­ti että lii­ton tasolla.

TUPSYN JÄSENET JA JÄSENMÄÄRÄ

Toi­min­ta­kau­den 2020 alus­sa Tup­syyn kuu­lui yhteen­sä yli 900 jäsen­tä. Suh­teel­li­set osuu­det Tup­syn jäse­nis­tä on esi­tet­ty alla. Yhteen­sä Tup­syn jäse­net muo­dos­ti­vat noin 12,4 % Psy­ko­lo­gi­lii­ton koko jäsenmäärästä.

   
Tup­syn jäse­net toi­min­ta­kau­den 2020 alussa
 
Var­si­nai­set jäsenet 64,5 %
Opis­ke­li­jat 26,5 %
Elä­ke­läi­set 7,4 %
Kak­sois­jär­jes­täy­ty­neet 1,6 %
   
   
Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nien suh­teel­li­nen mää­rä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sit­täin vuo­den 2010 alussa
 
Hel­sin­gin psykologiyhdistys 26 %
Turun seu­dun psykologiyhdistys 12 %
Kes­ki-Suo­men psykologiyhdistys 11 %
Uuden­maan psykologiyhdistys 10 %
Muut psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­set (yht. 14 yhdistystä) 41 %