Muutoksia kevään tapahtumiin

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si joh­to­kun­ta päät­ti eilen etä­ko­kouk­ses­saan muu­tok­sis­ta kevään tapah­tu­miin. Kevät­ko­kous jär­jes­te­tään etä­nä Sky­pen kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu edel­leen osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 , ja ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa on 24.3. asti. Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Skype-puheluun.

Lisäk­si jou­dum­me vali­tet­ta­vas­ti siir­tä­mään vuo­si­juh­lat syk­syl­le 2020. Tilan­ne on muut­tu­nut äkil­li­ses­ti ja jat­kam­me tilan­teen seu­raa­mis­ta. Tie­do­tam­me uusis­ta juh­lis­ta myöhemmin.

Ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta

Kevättervehdys

Täs­sä viestissä

1) Uusi joh­to­kun­ta ja kevään tapahtumakalenteri

2) Var­si­nais-Suo­men kou­lup­sy­ko­lo­gien sähköpostilista

3) Muis­tat­han päi­vi­te­tyt net­ti­si­vut & Facebook-ryhmän

Lue lop­puun

Kotisivujen päivitys

Tam­mi­kuun aika­na koti­si­vu­ja tul­laan päi­vit­tä­mään vähi­tel­len. Lisäk­si, täs­tä läh­tien toi­min­nas­tam­me tie­do­te­taan ajan­koh­tai­ses­ti säh­kö­pos­ti­lis­tan, face­book-sivu­jen ja Lou­na­tuu­li-leh­den lisäk­si myös tääl­lä koti­si­vu­jen etusivulla.

Muka­vaa vuo­den alkua!