HOT-menetelmäkoulutus keväälle 2022

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen uusin­nan suo­si­tus­ta HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tuk­ses­ta. Kou­lu­tus vas­taa syk­syl­lä 2021 jär­jes­tet­tyä HOT-kou­lu­tus­ta eli on sisäl­löl­tään sama. Kou­lu­tus on kak­si­päi­väi­nen ja mukaan mah­tuu yhteen­sä 40 hen­ki­löä. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pie­ti­käi­nen. Kou­lu­tus sisäl­tää väli­teh­tä­viä, suo­si­tel­tu­na oheis­lu­ke­mis­to­na Arto Pie­ti­käi­sen teos Koh­ti arvois­ta­si (2014).

Mitä: HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tus, link­ki tapah­tu­maan lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tiin ennen kou­lu­tus­ta.
Mil­loin: 21.1.2022 ja 18.2.2022 klo 9–15:30
Hin­ta: 60 e
Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa ti 7.12. klo 18:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Täyt­tä­mäl­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen ilmoit­tau­dut suo­raan KUMPAANKIN koulutuspäivään.

Kou­lu­tuk­sen tavoi­te:
• Oppia uusim­pia näyt­töön poh­jaa­via Hyväk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pian mene­tel­miä, joi­ta voi sovel­taa asia­kas­työs­sä (”lyhyen hoi­don työ­ka­lu­pak­ki”)
• Pereh­ty­mi­nen HOT — mene­tel­miin siten, että nii­den sovel­ta­mi­nen omas­sa työs­sä on kou­lu­tuk­sen myö­tä mahdollista.

Ope­tet­ta­vat mene­tel­mät:
• Käyt­täy­ty­mi­sa­na­lyy­si asiak­kaan ongel­ma­käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja ongel­maa yllä­pi­tä­vis­tä teki­jöis­tä
• Inter­ven­tioi­ta, joil­la muu­te­taan suh­det­ta aja­tuk­siin ja tun­tei­siin (hyväk­sy­mis­me­ne­tel­mät)
• Käyt­täy­ty­mi­sen akti­voin­tia arvo­jen mukai­sen elä­män suun­taan (omis­tau­tu­mis­me­ne­tel­mät)

HUOM!!
Kou­lu­tuk­sen voi mak­saa joko luot­to­kort­ti­mak­su­na, pdf-las­kul­la tai verk­ko­las­kul­la. Mikä­li valit­set verk­ko­las­kun, varau­du anta­maan verk­ko­las­ku­tus­tie­dot ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Mak­su­ta­paa ei voi muut­taa jälkikäteen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi.