Tupsyn tiedotus

Tup­syn säh­kö­pos­ti­lis­ta toi­mii Kil­ta-jär­jes­tel­män kaut­ta, ja ajan­ta­sai­set säh­kö­pos­ti­tie­dot saa­daan suo­raan Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsen­re­kis­te­ris­tä. Tup­sy tie­dot­taa jäse­nis­töä mm. pai­kail­li­sis­ta kou­lu­tuk­sis­ta, avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta sekä yhdis­tyk­sen toiminnasta.

Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsen­tie­dois­sa­si ole­va säh­kö­pos­tio­soit­tee­si kuu­luu auto­maat­ti­ses­ti Tup­syn tie­do­tus­lis­tal­le, mikä­li olet Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jäsen. Pidät­hän huol­ta, että jäsen­si­vuil­le ilmoit­ta­ma­si säh­kö­pos­tio­soi­te on ajan­ta­sai­nen. Ongel­ma­ti­lan­teis­sa voit ottaa yhteyt­tä tiedottaja(at)tupsy.fi

Huom! Työ­paik­ko­jen ilmoit­ta­jil­le: Tie­do­tam­me säh­kö­pos­ti­lis­tal­lam­me vain työ­pai­kois­ta, jois­sa ilmoi­tet­tu teh­tä­vä­koh­tai­nen palk­ka täyt­tää psy­ko­lo­gi­lii­ton suosituksen.

 

   
   
   

TIEDOTTAMINEN SÄHKÖPOSTILISTALLA

Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen omien tapah­tu­mien ja toi­min­nan lisäk­si yhdis­tyk­sen jäse­net voi­vat tie­dot­taa säh­kö­pos­ti­lis­tal­la Tup­syn alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä psy­ko­lo­geil­le suun­na­tuis­ta kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­ta­pah­tu­mis­ta sekä avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta. Mikä­li haluat oman ilmoi­tuk­se­si väli­tet­tä­vän lis­tal­la, niin lähe­tä se ensin yhdis­tyk­sen tie­dot­ta­jal­le (tiedottaja(at)tupsy.fi), joka välit­tää vies­ti­si eteen­päin koko lis­tal­le. Jäse­net eivät voi itse lähet­tää vies­te­jä lis­tan kaut­ta, vaan vies­tit lis­tal­le hyväk­syy aina yhdis­tyk­sen tiedottaja.

Säh­kö­pos­ti­vies­tien mää­rää lis­tal­la pyri­tään pitä­mään koh­tuul­li­se­na. Tup­syn säh­kö­pos­ti­lis­ta toi­mii ensi­si­jai­ses­ti yhdis­tyk­sen tie­do­tus­ka­na­va­na joh­to­kun­nal­ta jäse­nis­töl­le psy­ko­lo­gien kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­ta­pah­tu­mia sekä avoi­mia työ­paik­ko­ja kos­kien. Lis­ta ei siten ole avoi­men kes­kus­te­lun foo­ru­mi jäse­nis­tön välil­lä eikä avoin mai­nos- tai markkinointikanava.