Kevätkokous 30.3.

Aiem­min ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous jär­jes­te­tään val­lit­se­van koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia Sky­pen kaut­ta. Sisä­mi­nis­te­riö on täs­men­tä­nyt ohjeis­tus­taan, että jul­kis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tus 10 ihmi­seen ei kos­ke yhdis­tys­ten kokouk­sia. Etä­osal­lis­tu­mi­nen ja kokouk­sen siir­tä­mi­nen eivät ole yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukaan mah­dol­lis­ta, joten kevät­ko­kous pide­tään sit­ten­kin alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti Ravin­to­la Tår­ge­tis­sa ma 30.3. klo 18.00. Ethän tule pai­kal­le, jos olet palan­nut 14 edel­li­sen päi­vän aika­na ulko­mail­ta, jos olet sai­raa­na tai sinul­la on hengitystieoireita. 

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki : https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070

Ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta