Kevättervehdys

Täs­sä viestissä

1) Uusi joh­to­kun­ta ja kevään tapahtumakalenteri

2) Var­si­nais-Suo­men kou­lup­sy­ko­lo­gien sähköpostilista

3) Muis­tat­han päi­vi­te­tyt net­ti­si­vut & Facebook-ryhmän

——————————————————————————————————————–

1) Ter­veh­dys kaik­ki Tup­syn jäsenet! 

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen uusi toi­min­ta­kausi läh­ti käyn­tiin vii­me vii­kol­la, kun uusi joh­to­kun­ta piti jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen ja aloit­ti näin toi­min­tan­sa. Muu­ta­mia vaih­dok­sia lukuun otta­mat­ta joh­to­kun­ta jat­kaa tutul­la kokoonpanolla.

Vuo­den 2016 johtokunta:
PUHEENJOHTAJA/TIEDOTUSVASTAAVA         Alar Kaskikallio
VARAPUHEENJOHTAJA                                    Jade Anttila
SIHTEERI/JÄSENSIHTEERI                              Lau­ra Happonen
PALKKAVASTAAVA                                             San­te­ri Heinonen
TALOUSVASTAAVA                                            Jan­nik Ande­lin            OPISKELIJAVASTAAVA (FOBIA)                       Anna af Schulten
OPISKELIJAVASTAAVA (IMPULS)                     Ras­mus Ahlgren

Uut­ta vuot­ta on suun­ni­tel­tu innok­kaas­ti, joten merk­kaat­han kalen­te­rii­si seu­raa­vat tapah­tu­mat (huom. muu­tok­set mahdollisia!):

Maa­lis­kuu
-Moni­kult­tuu­ri­suus-kou­lu­tus­päi­vä (tee­ma­na maa­han­muut­ta­jat asia­kas­työs­sä) 9.3.  ‑Yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous Cafe Elvi­nas­sa 22.3.

Huh­ti­kuu
‑Teat­te­rieks­kur­sio
‑Val­mis­tu­vien kyselytunti/palkkainfo

Tou­ko­kuu
-Kuo­hu­vii­nien mais­te­luil­ta Vii­nil­le-ravin­to­las­sa 13.5.
‑Alum­ni-ilta­päi­vä ja alumnisitsit

Kai­kis­ta tapah­tu­mis­ta ilmoi­te­taan tar­kem­min hyvis­sä ajoin säh­kö­pos­tit­se ja nettisivuilla.

Jos sinul­la on tapah­tu­ma- tai toi­min­tai­dea tai ‑ehdo­tus, niin ilmoi­tat­han sii­tä meille!

Joh­to­kun­nan tavoi­tat osoit­tees­ta johtokunta(at)tupsy.fi (joh­to­kun­ta­lais­ten säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat net­ti­si­vuil­lam­me).

——————————————————————————————————————–

2) Var­si­nais-Suo­men kou­lup­sy­ko­lo­gien säh­kö­pos­ti­lis­ta on siir­ret­ty Tup­syn alle.

Lis­tal­le voit liit­tyä lähet­tä­mäl­lä vies­tiä Tup­syn tie­dot­ta­jal­le (tiedottaja(at)tupsy.fi).

——————————————————————————————————————–

3) Tup­syn net­ti­si­vu­jen tie­dot on päi­vi­tet­ty ajankohtaisiksi.

Lisäk­si täs­tä läh­tien ajan­koh­tai­set tie­dot tapah­tu­mis­ta ja toi­min­nas­ta ovat myös net­ti­si­vu­jem­me etusi­vul­la.

Olet­han huo­man­nut, että Tup­syl­la on myös Face­book-ryh­mä,

jota voi käyt­tää mm. vaka­vaan ja ei-niin-vaka­vaan psy­ko­lo­ge­ja ja psy­ko­lo­gi­aa kos­ke­vaan kes­kus­te­luun, psy­ko­lo­gi­aa kos­ke­vien uutis­ten välit­tä­mi­seen sekä lyhyem­pien mää­rä­ai­kai­suuk­sien tai sijai­suuk­sien ilmoittamiseen.

Mah­ta­vaa vuot­ta joh­to­kun­nan puo­les­ta toivottaen

Alar Kas­ki­kal­lio

pj / Tupsy