Kotona kehossa ‑työpaja 15.6.2019

TYÖPAJA ON TÄYNNÄ. Ter­ve­tu­loa Koto­na kehos­sa ‑työ­pa­jaan 15.6.2019 klo 10–15!

Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Bar­ker-teat­te­ris­sa (Rau­nis­tu­lan­tie 25, Tur­ku) ja sen hin­ta on 17 e.

Ilmoit­tau­du Pia Nie­mi­sel­le säh­kö­pos­tit­se: piatuulia@gmail.com 24.5.2019 men­nes­sä. Ilmoi­ta samal­la seu­raa­vat tiedot:
— Nimi
— Sähköposti
— Erityisruokavaliot
— Mak­sat­ko itse vai tar­vit­set­ko laskun
— Las­ku­tus­tie­dot (verkko/ normi)

Lisä­tie­to­ja työ­pa­jas­ta alla.

Koto­na kehos­sa ‑työ­pa­ja

Mil­lai­nen on minun koti­ni, minun kehoni?
Miten keho­ni ja mie­le­ni rentoutuvat?
Miten keho­ni ja mie­le­ni ovat yhtey­des­sä toisiinsa?

Työ­pa­jas­sa vah­vis­te­taan osal­lis­tu­jien keho­tie­toi­suut­ta, keho-mie­li ‑yhteyt­tä ja itse­tun­te­mus­ta eri­lais­ten­so­maat­tis­ten keho­tie­toi­suus­har­joit­tei­den sekä tans­si- ja lii­ke­te­ra­peut­tis­ten meto­dien avul­la. Läh­tö­koh­ta­na on voi­maan­tu­mi­nen: vah­vis­tam­me rakas­ta­vaa suh­det­ta omaan kehoon, sekä löy­däm­me ren­tou­den ja levon jat­ku­van suo­rit­ta­mi­sen sijaan. Kun hyväk­syn­tä, ren­tous ja vapaus löy­ty­vät kehos­ta ja liik­kees­tä, ne löy­ty­vät myös mie­les­tä — ja päin­vas­toin. Työ­pa­jas­sa opi­taan kehol­lis­ten har­joit­tei­den kaut­ta ole­maan läs­nä ja koto­na kehos­sa, mikä on avain tasa­pai­non ja onnel­li­suu­den koke­mi­sel­le: kehos­saan koto­na ole­va toi­mii raken­ta­vas­ti suh­tees­sa itseen­sä ja ympä­ris­töön­sä. Läh­tö­koh­ta­na on siis myös kehon ja mie­len vah­va vuo­ro­vai­ku­tus ja tämän yhtey­den vah­vis­ta­mi­nen ja syvem­pi ymmär­tä­mi­nen. Omaa ja mui­den lii­ket­tä tar­kas­te­le­mal­la itseym­mär­rys ja kyky kuun­nel­la itse­ään ja mui­ta kas­vaa. Käyt­täy­ty­mis- ja toi­min­ta­mal­lit ilme­ne­vät voi­mak­kaas­ti mie­len ja puheen lisäk­si myös kehossa,
ja omaa keho­aan tark­kai­le­mal­la voi oppia lisää itses­tään ja omis­ta mal­leis­taan ja tavois­taan toi­mia. Keho­tie­toi­suut­ta lisää­mäl­lä voi pääs­tä käsik­si mm. sel­lai­siin ali­ta­jui­siin mal­lei­hin, jot­ka eivät ole vie­lä tie­toi­sen mie­len tavoi­tet­ta­vis­sa. Myös mie­len toi­min­ta vai­kut­taa kehon toi­min­taan: muun muas­sa se, mil­lai­sek­si ajat­te­lem­me kehom­me, vai­kut­taa sii­hen, miten kehom­me toi­mii. Kehol­lis­ten har­joit­tei­den lisäk­si työ­pa­jas­sa myös sanal­lis­te­taan koke­muk­sia kir­joit­ta­mal­la ja/tai puhumalla.
Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta vas­taa­van­lai­ses­ta työs­ken­te­lys­tä, olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut sel­lai­se­na kuin olet. Työ­pa­jaan ovat ter­ve­tul­lei­ta myös aiem­min vas­taa­van­lai­seen työ­pa­jaan osallistuneet.

Aika ja paik­ka: lau­an­tai 15.6.2019 klo 10–15, Bar­ker-teat­te­ri, har­joi­tus­sa­li, 4. ker­ros, Rau­nis­tu­lan­tie 25.

Työ­pa­ja sisäl­tää 30 minuu­tin tauon. Tup­sy tar­jo­aa pien­tä suo­lais­ta väli­pa­laa tauolla.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: ilmoit­tau­du Pia Nie­mi­sel­le säh­kö­pos­tit­se: piatuulia@gmail.com 24.5.2019 mennessä.

Ilmoi­ta samal­la seu­raa­vat tiedot:
— Nimi
— Sähköposti
— Erityisruokavaliot
— Mak­sat­ko itse vai tar­vit­set­ko laskun
— Las­ku­tus­tie­dot (verkko/ normi)

Hin­ta: 17e

Vaa­te­tuk­sek­si jous­ta­vat, liik­ku­mi­seen sopi­vat vaat­teet. Ker­ros­pu­keu­tu­mi­nen on suo­si­tel­ta­vaa, niin voit vähen­tää tai lisä­tä vaa­tet­ta tar­peen mukaan. Muka­na kan­nat­taa olla myös juo­ma­pul­lo ja muis­tiin­pa­no­vä­li­neet. Voit ottaa mukaa­si myös vil­tin ren­tou­tus­het­kiä var­ten. Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää työ­pa­jan sisäl­lös­tä, voit ottaa yhteyt­tä työ­pa­jan ohjaa­jaan säh­kö­pos­tit­se miina.aaltosetala@gmail.com.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Mii­na Maria Aalto-Setälä
somaat­tis­ten mene­tel­mien ohjaa­ja, tans­si­ja, yhteisötaiteilija
FM, draamakasvattaja

Pia Nie­mi­nen, psy­ko­lo­gi, Turun seu­dun psykologiyhdistys