Koulutus 27.4.2018: aikuisten kognitiivinen arviointi

Ter­ve­tu­loa Tup­syn jär­jes­tä­mään kou­lu­tuk­seen aikuis­ten kog­ni­tii­vi­ses­ta arvioin­nis­ta pe 27.4.2018.

Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään Wechs­le­rin tes­tis­töi­hin (WAIS-IV ja WMS-III), ja käsi­tel­lään niin teo­reet­ti­ses­ta kuin käy­tän­nön­lä­hei­sem­mäs­tä näkö­kul­mas­ta mm. tes­tien raken­net­ta, käyt­töä aikuis­ten arvioin­nis­sa (esim. työ­ky­vyn arvioin­ti) sekä tulos­ten tulkintaa.

Kou­lu­tuk­sen koh­dey­lei­sö­nä ovat sekä tuo­reem­mat psy­ko­lo­git että sel­lai­set, joil­la on jo koke­mus­ta kog­ni­tii­vi­ses­ta arvioin­nis­ta. Mukaan mah­tuu 60 osallistujaa.

Mikä­li sinul­la on erityistoiveita/kysymyksiä kou­lut­ta­jil­le, niin ilmoi­tat­han niis­tä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa.

Tar­kem­mat tiedot

Aika: Pe 27.4.2018 klo 9.00–16.00

Paik­ka: Scan­dic Julia (Eeri­kin­ka­tu 4, Tur­ku)

Oma­vas­tuu­hin­ta: 40 €, sisäl­tää lou­naan ja iltapäiväkahvin

Kou­lut­ta­jat: Yli­opis­to-opet­ta­ja Jari Lip­sa­nen (PsT) & dosent­ti, neu­rop­sy­ko­lo­gi Mira Kar­rasch (FT)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: 15.4 men­nes­sä täl­lä lomakkeella 
Saat pian ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen vie­lä var­mis­tus­vies­tin sekä mak­suoh­jeet. Kaik­ki ilmoit­tau­tu­mi­set ovat sito­via.