Koulutus monikulttuurisuudesta ja ‑kielisyydestä 19.10.2018

Tup­sy jär­jes­tää 19.10.2018 Scan­dic Julias­sa kou­lu­tuk­sen psy­ko­lo­gin työs­sä ajan­koh­tai­sis­ta moni­kult­tuu­ri­suu­teen ja –kie­li­syy­teen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 40 € sisäl­täen lou­naan ja kah­vin. Ilmoit­tau­tu­mi­set kou­lu­tuk­seen 26.9.2018 men­nes­sä osoit­tee­seen palkkavastaava@tupsy.fi.

Kou­lu­tuk­sen ohjelma:

8:30 – 11  ​Pako­lai­suus, trau­mat ja moni­nai­suus – psy­ko­lo­gin työ maa­han­muut­ta­jien kanssa(psykologi Ant­ti Klemettilä)

11–12​​ Lou­nas

12 – 13.30​​ Kult­tuu­ri­sen haas­tat­te­lun käyt­tö mie­len­ter­veys­työs­sä (psy­kiat­ri Ven­la Lehti)

13.30 – 16 (sis. kah­vin)​ Kult­tuu­ri­nen ja kie­lel­li­nen moni­nai­suus psy­ko­lo­gi­sis­sa arvioinneissa(psykologi Sai­ja Kankaanpää)