Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

Aika: ma 17.1.2022 klo 17.15
Paik­ka: Teams-sovel­lus
Kokous­link­ki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiNjY2YjctNWEwNC00NmU3LTkwMGItNzliYzRiOWMzZTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658–42502c73e17b%22%2c%22Oid%22%3a%22d36da410-1672–4234-af4f-d1414569221a%22%7d

ESITYSLISTA

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan valitseminen
  3. Kokouk­sen sih­tee­rin, pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valitseminen 
  4. Kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen
  6. Vali­taan joh­to­kun­taan lisää jäse­niä
    — vali­taan opiskelijajäsenet
  7. Kokouk­sen päättäminen